Aktualności

Dziesięć wiodących instytucji badawczych z dziewięciu krajów Europy Środkowej I Wschodniej utworzyło projekt Alliance4Life.


Pro­jekt Alliance4Life ma na celu zni­welowanie ist­nieją­cych różnic pomiędzy grupą 15 kra­jów Unii Europe­jskiej a pozostałą uni­jną grupą 13 kra­jów w zakre­sie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia. Inic­jaty­wa ta zyskała wspar­cie Komisji Europe­jskiej w ramach pro­gra­mu Hori­zon 2020 Health Work­ing Pro­gramme a efek­ty dzi­ałań i zalece­nia pro­jek­tu mają zaowocow­ać propozy­c­ja­mi strate­gii roz­wo­ju nau­ki na poziomie europe­jskim i zarazem kra­jów członkows­kich.

Pomi­mo  znacznych inwest­y­cji oraz finan­sowa­nia ze źródeł Unii  Europe­jskiej w ostat­niej dekadzie, pomiędzy zachod­ni­mi a wschod­ni­mi kra­ja­mi Unii nadal utrzy­mu­je się znacz­na  dys­pro­por­c­ja w obrę­bie prowad­zonych badań i potenc­jału innowacji. Insty­tuc­je członkowskie pro­jek­tu  Alliance4Life wierzą, że prob­lem ten w znacznym stop­niu rozwiązać może usprawnione zarządzanie i dzi­ała­nia na poziomie kierown­iczym a także rozwi­janie „kul­tu­ry insty­tucjon­al­nej” w ośrod­kach badaw­czych.

Cytu­jąc słowa Jiří Nantl, Dyrek­to­ra of CEITEC na Uni­wesyte­cie Masary­ka  i Prze­wod­niczącego Alliance for Life Board : „W tej częś­ci Europy zbyt dłu­go nie doce­ni­ano jak ważne jest stworze­nie środowiska sprzy­ja­jącego nauce. Zbyt częs­to finan­sowanie badań zależne jest od pro­jek­tu, co jest tak typowe dla więk­szoś­ci 13 kra­jów UE, i w kon­sek­wencji prowadzi do wewnętrznych podzi­ałów w insty­tuc­jach  badaw­czych oraz zahamowa­nia dzi­ałań w strate­gicznym kierunku. W takich okolicznoś­ci­ach, potrze­ba ogrom­nych sił i umiejęt­noś­ci by budować ośrodek, który ma funkcjonować dobrze pon­ad poziomem jed­nos­tkowych zespołów i pro­jek­tów. Inwest­y­c­je i fun­dusze uni­jne w isto­cie zmieni­a­ją obraz świa­ta badaw­czego w naszych kra­jach. Pora by sposób zarządza­nia oraz kul­tura insty­tucjon­al­na dokon­ała tu zmi­any”-doda­je Jiří Nantl.

Insty­tuc­je członkowskie pro­jek­tu Alliance4Life zamierza­ją wspól­nie pra­cow­ać nad poprawą kluc­zowych obszarów poli­ty­ki i zarządza­nia nauką dzi­ała­jąc na poziomie insty­tucjon­al­nym, kra­jowym oraz europe­jskim. Członkowie pro­jek­tu współpra­cow­ać będą na zasadach dzie­le­nia się wiedzą a wspier­ać ich będzie komis­ja ekspertów z renomowanych ośrod­ków Unii Europe­jskiej.

Wyni­ki wstęp­nego dwulet­niego pro­jek­tu prowad­zonego przez Alliance for Life będą udostęp­nione Komisji Europe­jskiej i spodziewamy się, iż poz­wolą wypra­cow­ać nowe strate­gie    i metody, które poz­wolą zre­dukować dys­pro­por­c­je między kra­ja­mi Europy w zakre­sie innowacji   i badań naukowych. Zrzeszeni w pro­jek­cie  Aliance for Life zacieśnią także wza­jem­ną współpracę naukową i wspier­ać się będą w dzi­ała­ni­ach służą­cych roz­wo­jowi placówek naukowych. W celu poprawy pro­fesjon­al­nego szkole­nia  spec­jal­istów śred­niego i najwyższego stop­nia zarządza­nia insty­tuc­ja­mi badaw­czy­mi w Europie środ­kowej i Wschod­niej rozważona będzie opc­ja utworzenia między­nar­o­dowej szkoły zarządza­nia bada­ni­a­mi naukowy­mi

Part­nerzy Alliance4Life: CZ: CEITEC Masaryk Uni­ver­si­ty, Inter­na­tion­al Clin­i­cal Research Cen­ter — FNUSA, SVK: Bio­med­ical Research Cen­ter SAS; POL: Uni­w­er­sytet Medy­czny w  Łodzi; HRV: School of Med­i­cine, Uni­ver­si­ty of Zagreb; EST: Uni­ver­si­ty of Tar­tu; LTU: Vil­nius Uni­ver­si­ty; LVA: Lat­vian Insti­tute of Organ­ic Syn­the­sis; SVN: Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana; HUN: Sem­mel­weis Uni­ver­si­ty.

  • Opublikowano: 22 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP