Aktualności

Eksperci EUA opracowali wizję rozwoju badań i innowacji UE


Europe­jskie Sto­warzysze­nie Uni­w­er­sytetów (EUA) opub­likowało doku­ment: „Paving the way for impact­ful Euro­pean R&I” — strate­giczną wiz­ję 10PR, która pozy­cjonu­je Europę jako lid­era nowej wiedzy i odkryć oraz umożli­wia kon­ty­nen­towi skuteczne staw­ian­ie czoła glob­al­nym wyzwan­iom. Jako członek grupy zadan­iowej EUA ds. Pro­gra­mu Ramowego Badań i Innowacji UE, dedykowanej grupy lid­erów uni­w­er­sytec­kich i ekspertów ds. badań i innowacji zrzes­zonych w EUA w całej Europie, doku­ment współt­worzyła prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Po anal­izie obec­nych i pojaw­ia­ją­cych się trendów, niniejsza wiz­ja pod­sumowu­je aktu­al­ną sytu­ację i wyzwa­nia związane z trwa­ją­cym pro­gramem ramowym (Hory­zont Europa) oraz europe­jskim kra­jo­brazem badań i innowacji (R&I) w szer­szym kon­tekś­cie. Następ­nie for­mułu­je zalece­nia, wskazu­jąc, co należy dodać, zmody­fikować lub usunąć, aby pro­gram mógł osiągnąć swo­je ambitne cele.

Kluc­zowe zalece­nia EUA dla europe­js­kich decy­den­tów poli­ty­cznych kładą nacisk  na budżet pro­gra­mu, jego struk­turę, pod­sta­wowe zasady i tem­aty hory­zon­talne i mają na celu spraw­ić, że następ­ca pro­gra­mu Hory­zont Europa umieś­ci bada­nia i innowac­je w czołów­ce postępu społecznego i naukowego. Zalece­nia te obe­j­mu­ją w szczegól­noś­ci:

 1. Zapewnie­nie zrównoważonego połączenia wspar­cia dla badań pod­sta­wowych, badań stosowanych i innowacji.
 2. Zwięk­sze­nie budże­tu do 200 mld euro.
 3. Wyo­dręb­nie­nie budże­tu.
 4. Zapewnie­nie więk­szych możli­woś­ci finan­sowa­nia mniejszych, wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych.
 5. Wzmoc­nie­nie syn­ergii między instru­men­ta­mi i pro­gra­ma­mi finan­sowa­nia.
 6. Zwięk­sze­nie doskon­ałoś­ci w całej Europie w celu zni­welowa­nia różnic między kra­ja­mi w zakre­sie badań naukowych i innowacji.
 7. Uproszcze­nie pro­gra­mu i zasad uczest­nict­wa.
 8. Zapewnie­nie odpowiedzial­nej otwartoś­ci jako domyśl­nej opcji glob­al­nej współpra­cy.
 9. Poprawa komu­nikacji, rozpowszech­ni­a­nia i wyko­rzysty­wa­nia wyników badań.
 10. Zwięk­sze­nie zaan­gażowa­nia zain­tere­sowanych stron w bada­nia i innowac­je na wszys­t­kich eta­pach planowa­nia pro­gra­mu.

 

Zachę­camy do lek­tu­ry doku­men­tu:

https://eua.eu/resources/publications/1114:paving-the-way-for-impactful-european-r‑i.html

 • Opublikowano: 22 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP