Aktualności

ERA Fellowships – przesunięty termin składania wniosków


Do 8 kwiet­nia został przedłużony ter­min składa­nia wniosków do pro­gra­mu ERA Fel­low­ships. Jest on przez­nac­zony dla menedżerów nau­ki z insty­tucji badaw­czych, orga­ni­za­cji finan­su­ją­cych bada­nia naukowe lub insty­tuc­je szkol­nict­wa wyższego w UE 13 państw, w tym z Pol­s­ki.

Pro­gram „ERA Fel­low­ships” ma na celu budowanie i wzmoc­nie­nie  umiejęt­noś­ci w dziedzinie zarządza­nia w orga­ni­za­c­jach naukowych, tworze­nie sieci i współpra­cy między ośrod­ka­mi badaw­czy­mi, orga­ni­za­c­ja­mi finan­sowa­nia badań naukowych i szkół wyższych. W jego ramach przewidziano sześ­cio­ty­god­niowe staże w niemiec­kich insty­tuc­jach.

http://www.era-fellowships.de/en/index.php

 

  • Opublikowano: 24 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP