Aktualności

Erasmus+ bezpłatne kursy językowe dla osób wyjeżdżających


Uczel­ni­any Koor­dy­na­tor Pro­gra­mu Eras­mus+, Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej oraz Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM zaprasza­ją stu­den­tów, dok­toran­tów i pra­cown­ików uczel­ni, którzy zamierza­ją wziąć udzi­ał w Pro­gramie Eras­mus+ do udzi­ału w bezpłat­nych kur­sach językowych.

Celem kursów jest pogłę­bi­e­nie zna­jo­moś­ci języ­ka i przy­go­towanie do wyjaz­du w ramach Pro­gra­mu Eras­mus+ na prak­tykę 2016/2017 oraz stu­dia 2017/2018Zapisy przyj­mu­je Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej:ul. Muszyńskiego 2, pok.  3.07 (II piętro)

Zapisy trwa­ją od 21.10.2016 do 28.10.2016 w godz­i­nach od 12.00 do 15.00

Kursy rozpoczną się na początku listopa­da i będę obe­j­mować następu­jące języ­ki: ang­iel­s­ki, fran­cus­ki, hisz­pańs­ki, niemiec­ki, włoski,portugalski

Plan kursów

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ GODZINY SALA LEKTOR
ANGIELSKI poniedzi­ałek 18.00- 20.15 320 mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI śro­da 17.30- 19.45 302 mgr Sła­womir Wysoc­ki
NIEMIECKI wtorek 17.45- 20.00 306 mgr Anna Nazars­ka Brzes­ka
NIEMIECKI wtorek 17.45- 20.00 317 a mgr Anna Piotrows­ka
HISZPAŃSKI poniedzi­ałek 17.15- 19.30 304 mgr Dag­mara Trafczyńs­ka
FRANCUSKI wtorek 17.30- 19.45 304 dr Łukasz Szkopińs­ki
WŁOSKI piątek 17.15- 19.30 303 mgr Anna Walęc­ka
PORTUGALSKI piątek 17.15- 19.30 325 mgr Moni­ka Nowak

 

Kurs skierowany jest do osób, które zna­ją język przy­na­jm­niej na poziomie pod­sta­wowym

  • Opublikowano: 20 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP