Aktualności

EU4Health – UE dla zdrowia


Dawny Pro­gram Zdrowie w nowej per­spek­ty­wie europe­jskiej na lata 2021–2027 przemi­anowany został na EU4Health. EU4Health utoru­je drogę do utworzenia Europe­jskiej Unii Zdrowot­nej dzię­ki inwest­y­cjom w pilne pri­o­ry­te­ty w dziedzinie zdrowia. Są to:

W ramach Pro­gra­mu UE dla zdrowia Unia zain­wes­t­u­je 5,3 mld euro (w cenach bieżą­cych) w dzi­ała­nia, które mają wartość dodaną w skali Unii, uzu­peł­ni­a­ją poli­tykę kra­jów UE i real­izu­ją jeden lub kil­ka celów Pro­gra­mu UE dla zdrowia:

Pro­gram ma cztery cele ogólne, w ramach których wyz­nac­zono dziesięć celów szczegółowych.

 1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
  • pro­fi­lak­ty­ka chorób i pro­moc­ja zdrowia
  • między­nar­o­dowe inic­jaty­wy w dziedzinie zdrowia i współpra­ca między­nar­o­dowa
 2. Zwal­czanie trans­granicznych zagrożeń dla zdrowia
  • zapo­b­ie­ganie, gotowość i reagowanie na trans­graniczne zagroże­nia dla zdrowia
  • uzu­peł­ni­an­ie kra­jowych zapasów pod­sta­wowych pro­duk­tów niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
  • utworze­nie rez­er­wy per­son­elu medy­cznego, per­son­elu opie­ki zdrowot­nej i per­son­elu pomoc­niczego
 3. Poprawa jakoś­ci pro­duk­tów leczniczych, wyrobów medy­cznych i niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
  • zapewnie­nie przys­tęp­nych cenowo pro­duk­tów leczniczych, wyrobów medy­cznych i niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
 4. Wzmoc­nie­nie sys­temów opie­ki zdrowot­nej, ich odpornoś­ci i zaso­booszczęd­noś­ci
  • ulep­sze­nie danych doty­czą­cych zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, trans­for­ma­c­ja cyfrowa opie­ki zdrowot­nej
  • ulep­sze­nie dostępu do opie­ki zdrowot­nej
  • opra­cowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz pode­j­mowanie decyzji w opar­ciu o dowody
  • zin­te­growane dzi­ała­nia kra­jowych sys­temów opie­ki zdrowot­nej

Zachę­camy do bacznego śledzenia pub­likowanych konkursów.

 • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP