Aktualności

#EUCancerPlan


Wal­ka z nowot­wora­mi jest jed­nym z głównych pri­o­ry­tetów, które Komis­ja Europe­js­ka wyz­naczyła sobie w dziedzinie zdrowia. W swoich wyty­cznych poli­ty­cznych prze­wod­niczą­ca Ursu­la von der Leyen zapowiedzi­ała, że zapro­ponu­je „europe­js­ki plan wal­ki z rakiem, aby pomóc państ­wom członkowskim udoskon­al­ić pro­fi­lak­tykę i lecze­nie chorób nowot­worowych”, tak by zmniejszyć cier­pi­enia wywołane przez tę chorobę oraz by Europa stała się lid­erem w walce z nowot­wora­mi.

Europe­js­ki plan wal­ki z rakiem wspiera dzi­ała­nia państw członkows­kich zmierza­jące do zapo­b­ie­ga­nia nowot­worom i zapewnienia wysok­iej jakoś­ci życia pac­jen­tom chorym na raka, osobom wylec­zonym z chorób nowot­worowych oraz ich rodzi­nom i opiekunom. Plan sku­pia się na kilku najważniejszych obszarach, w których UE może wnieść najwięk­szą wartość dodaną. Są to:

  • pro­fi­lak­ty­ka
  • wczesne wykry­wanie
  • diag­nos­ty­ka i lecze­nie
  • jakość życia osób chorych na raka i wylec­zonych z chorób nowot­worowych.

 

Plan wal­ki z rakiem  jest pow­iązany z inny­mi pri­o­ry­te­ta­mi Komisji, taki­mi jak: strate­gia far­ma­ceu­ty­cz­na dla Europy i uni­j­na strate­gia „od pola do stołu”, a także z planowaną europe­jską przestrzenią danych doty­czą­cych zdrowia (która ma pow­stać do 2025 r.). Wal­ka z rakiem to jed­na z pro­ponowanych mis­ji w dziedzinie europe­js­kich badań i innowacji oraz jeden z tem­atów pro­gra­mu „Hory­zont Europa”, który będzie real­i­zowany od 2021 r.

Pro­gram UE dla zdrowia (2021–2027) zapewni państ­wom członkowskim wspar­cie finan­sowe i tech­niczne na wzmoc­nie­nie sys­temów opie­ki zdrowot­nej.

Nowot­wory należą do poważnych zagrożeń dla zdrowia, o których mowa w art. 168 TFUE. Na pod­staw­ie tego artykułu UE może wspier­ać i uzu­peł­ni­ać dzi­ała­nia państw członkows­kich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, a także je koor­dynować.

  • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP