Aktualności

Europarlamentarzyści z wizytą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi goś­cił europar­la­men­tarzys­tów, członków Komisji Prze­mysłu, Badań Naukowych i Energii, którzy pracu­ją nad raportem PE pod­sumowu­ją­cym real­iza­cję pro­gra­mu finan­sowa­nia badań naukowych i innowacji w Unii Europe­jskiej – Hory­zont 2020 oraz przy­go­towu­ją rekomen­dac­je dla nowego pro­gra­mu ramowego (2020–2026).

W skład del­e­gacji, która odwiedz­iła uczel­nię, wes­zli:

  • Bar­bara KUDRYCKA (EPP — Gru­pa Europe­jskiej Par­tii Ludowej /Chrześcijańscy Demokraci/ Pol­s­ka)
  • Soledad CABEZON RUIZ (S&D — Gru­pa Postępowego Sojuszu Soc­jal­istów i Demokratów w Par­la­men­cie Europe­jskim, Hisz­pa­nia)
  • Lieve WIERINCK (ALDE — Gru­pa Porozu­mienia Lib­er­ałów i Demokratów na rzecz Europy, Bel­gia)
  • Marisa MATIAS (GUE — Kon­fed­er­a­cyj­na Gru­pa Zjed­noc­zonej Lewicy Europe­jskiej /Nordycka Zielona Lewica, Por­tu­galia) )
  • Jakop DALUNDE (Gru­pa Zielonych / Wolne Przymierze Europe­jskie, Szwec­ja)

W ramach prac nad raportem członkowie Par­la­men­tu Europe­jskiego odby­wa­ją spotka­nia w najważniejszych ośrod­kach naukowych i aka­demic­kich Europy, w celu wysłucha­nia doświad­czeń i propozy­cji benefic­jen­tów pro­gra­mu Hory­zont 2020. Łódzkie spotkanie poświę­cone będzie instru­men­tom Widen­ing Par­tic­i­pa­tion Pol­i­cy (Team­ing, Twin­ning, Era Chairs) oraz part­nerst­wom pub­liczno-pry­wat­nym w nauce na przykładzie Węzłów Wiedzy i Innowacji (tzw. KIC-ów). Propozy­c­je, które zostały wypra­cow­ane pod­czas dyskusji w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi zna­jdą się rapor­cie par­la­men­tu.

Gospo­darza­mi spotka­nia byli prof. Radzisław Kordek – Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Goś­ciem spec­jal­nym pier­wszej częś­ci spotka­nia była Dyrek­tor Gen­er­al­na kon­sor­cjum EIT Health – Sylvie Bove.

Łódź jest jed­nym z trzech miast, obok Warsza­wy i Berli­na, które odwiedzili posłowie pod­czas swo­jej lutowej mis­ji.

  • Opublikowano: 21 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP