Aktualności

EUROPEAN FORUM OF YOUNG INNOVATORS


W dni­ach 24 — 25 październi­ka 2016 roku w Parku Naukowo — Tech­no­log­icznym (ul. Dubois 114/116) odbędzie się pier­wsza edy­c­ja Euro­pean Forum of Young Inno­va­tors — EFYI’16. Głównym celem Forum jest stworze­nie europe­jskiej plat­formy wymi­any wiedzy, doświad­czeń oraz kon­tak­tów pomiędzy młody­mi innowa­tora­mi w UE. Inic­jaty­wa ma również zachę­cać do real­i­zowa­nia badań dla prze­mysłu we współpra­cy z pol­ski­mi jed­nos­tka­mi badaw­czy­mi oraz pro­mocję współpra­cy między­nar­o­dowej.

W pro­gramie: pan­ele dyskusyjne z prak­tyka­mi, sem­i­nar­ia i warsz­taty, które ułatwią uczest­nikom Forum, zain­tere­sowanym wdroże­niem innowacji, prze­jś­cie przez drogę od pomysłu aż do osiąg­nię­cia sukce­su. Pod­czas Forum odbędą się dyskus­je poświę­cone m.in.: ochronie włas­noś­ci intelek­tu­al­nej, instru­men­tom wspar­cia finan­sowego, pro­jek­tom badaw­c­zo — roz­wo­jowym, przykładom najlep­szych prak­tyk z Europy i Świa­ta oraz “suc­cess sto­ries”, a także skuteczne­mu trans­fer­owi wiedzy z nau­ki do biz­ne­su. Nowoś­cią w orga­ni­zowanym wydarze­niu jest wprowadze­nie mod­ułów VOP (Voice of Par­tic­i­pants), gdzie każdy z uczest­ników po zakończe­niu danego pan­elu będzie miał okazję do czyn­nego udzi­ału w dyskusji i odniesienia się do tego, co zostało w niej porus­zone. Pon­ad­to uczest­ni­cy Forum będą mieli okazję wziąć udzi­ał w prak­ty­cznych warsz­tat­ach prowad­zonych przez przed­staw­icieli Eurodoc i Fun­dacji Pol­s­ka Innowa­cyj­na. Główne tem­aty warsz­tatów będą kon­cen­trowały się na: ścieżkach kari­ery młodych naukow­ców, for­mule dok­toratu — a dokład­niej dok­toratu prze­mysłowego oraz innowa­cyjnej metodologii Lean Start­up in Sci­ence.

Udzi­ał w orga­ni­zowanym przed­sięwz­ię­ciu jest bezpłat­ny.
Więcej infor­ma­cji na stron­ie : www.efyi.pl

  • Opublikowano: 13 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP