Aktualności

European Health Catapult 2017 – wsparcie dla MSP, start-up, spinn-off


Wspier­amy europe­jskie start-upy, spinn-offy oraz małe i śred­nie przed­siębiorstwa na are­nie między­nar­o­dowej poprzez szkole­nia, men­tor­ing, pozyski­wanie part­nerów i investorów a tere­nie Europy.

Do pozyska­nia 50 000 Euro na rozwój pomysłu.

Korzyś­ci:
Wal­i­dac­ja i rozwój pomysłu
Przy­go­towanie do sprzedaży produktu/usługi
Szkole­nia dedykowane dopa­sowane do potrzeb uczest­ników
Pozyskanie inwestrów i part­nerów z całej Europy do włas­nego przed­sięwz­ię­cia
Dostęp do między­nar­o­dowej sieci kon­tak­tów i innych pro­gramów EIT Health

Aplikuj do 30 kwiet­nia 2017!

Więcej na: https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58b45c559de4bbdb9e64a35c/1488215177339/InnoStars_Catapult_call_FINAL.pdf

  • Opublikowano: 7 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP