Aktualności

European School for Interdisciplinary Tinnitus Research w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii


Dr n. med. Marzena Miel­czarek (Klini­ka Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii) była orga­ni­za­torem pier­wszego szkole­nia w ramach eli­tarnego pro­jek­tu ESIT — Euro­pean School for Inter­dis­ci­pli­nary Tin­ni­tus Research sku­pi­a­jącego naukow­ców z przo­du­ją­cych europe­js­kich ośrod­ków prowadzą­cych bada­nia nad szu­ma­mi uszny­mi.

Tygod­niowe spotkanie odbyło się w Warsza­w­ie w dni­ach 20–24.11.2017. Inter­dyscy­pli­nar­na Szkoła Badań Naukowych nad Szu­ma­mi Uszny­mi zgro­madz­iła 15 najbardziej obiecu­ją­cych młodych naukow­ców z całego świa­ta, którzy pod opieką wybit­nych super­wiz­orów będą prowadz­ić unika­towe pro­jek­ty badaw­cze w ramach studiów dok­toranc­kich. Pro­gram uzyskał finan­sowanie z prestiżowego pro­jek­tu Inno­v­a­tive Train­ing Net­works (ITN) H2020-MSCA.

Spotkanie w Warsza­w­ie poświę­cone było zagad­nieniom teo­re­ty­cznym „state of the art” szumów usznych (wykład­ow­ca­mi byli prof. D. Hall — Not­ting­ham, dr W. Schlee — Regans­burg, prof. Anto­nio Lopez Escamez — Grana­da, prof. Arnaud Nore­na — Mar­sylia, prof. S. Gal­lus — Medi­olan, dr R. Cima – Maas­tricht, dr Giri­raj Singh Shekhawat – Auck­land oraz dr M. Miel­czarek z Łodzi). Jeden z dni szkole­niowych poświę­cony był tworze­niu sieci współpra­cy pomiędzy dok­toran­ta­mi ESIT oraz ośrod­ka­mi, które reprezen­towali. Pol­skim reprezen­tan­tem pro­jek­tu jest Klini­ka Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii współpracu­ją­ca z Uni­w­er­sytetem Aix-Mar­seille, w zakre­sie opty­mal­iza­cji para­metrów sty­mu­lacji elek­trycznej zewnątrzśli­makowej w lecze­niu szumów usznych.

  • Opublikowano: 1 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP