Aktualności

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020


Przed­staw­iamy Europe­jską Radę ds. Innowacji – zaprasza­my na kon­fer­encję w Warsza­w­ie

Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych Unii Europe­jskiej orga­nizu­je kon­fer­encję i warsz­taty: „Europe­js­ka Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla pol­skiego prze­mysłu w Hory­zon­cie 2020”.

Wydarze­nie odbędzie się 12 kwiet­nia 2018 r. w Cen­trum Kreaty­wnoś­ci Tar­gowa, ul. Tar­gowa 56 w Warsza­w­ie.

Kon­fer­enc­ja i warsz­taty objęte są hon­orowym patronatem Jarosława Gow­ina, wicepreze­sa Rady Min­istrów, min­is­tra nau­ki i szkol­nict­wa wyższego, a także hon­orowy­mi patronata­mi Min­is­terst­wa Inwest­y­cji i Roz­wo­ju oraz Min­is­terst­wa Przed­siębior­c­zoś­ci i Tech­nologii.

Part­nera­mi wydarzenia są: Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, Enter­prise Europe Net­work, Związek Pra­co­daw­ców Klas­try Pol­skie, Kon­fed­er­ac­ja Lewiatan, Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy ds. Instru­men­tów Finan­sowych Pro­gramów Unii Europe­jskiej.

Celem tego spotka­nia jest zaprezen­towanie przed­staw­icielom pol­skiego prze­mysłu, środowiska naukowego, admin­is­tracji pub­licznej i samorzą­dowej oraz wszys­tkim zain­tere­sowanym kon­cepcji i ofer­ty Europe­jskiej Rady ds. Innowacji (Euro­pean Inno­va­tion Coun­cil — EIC) na lata 2018–2020. Przed­staw­ie­nie ofer­ty EIC zostanie uzu­pełnione poprzez prezen­tację ofer­ty kra­jowych instru­men­tów umożli­wia­ją­cych wyko­rzys­tanie mech­a­nizmów syn­ergii np.: mech­a­niz­mu Seal of Excel­lence oraz rozwiązań przyję­tych w wybranych pro­gra­mach oper­a­cyjnych.

Wydarze­nie służyć będzie również szczegółowe­mu omówie­niu poszczegól­nych instru­men­tów, prezen­tacji najlep­szych prak­tyk – pro­jek­tów, które odniosły sukces oraz doświad­czeń ewalu­a­torów. Uczest­ni­cy poz­na­ją zasady aplikowa­nia, jak również otrzy­ma­ją prak­ty­czne wskazów­ki związane ze staraniem się o dofi­nan­sowanie z pro­gramów ramowych. Będą też mieli szan­sę na wymi­anę dobrych prak­tyk i doświad­czenia.

Do udzi­ału w wydarze­niu zaprasza­my małe, śred­nie oraz duże przed­siębiorstwa zain­tere­sowane aplikowaniem do Pro­gra­mu Ramowego Hory­zont 2020, pol­skie jed­nos­t­ki naukowo-badaw­cze, benefic­jen­tów grantów, pol­s­kich ewalu­a­torów wniosków pro­jek­towych, jak również przed­staw­icieli admin­is­tracji pub­licznej i samorzą­dowej.

Europe­js­ka Rada ds. Innowacji (EIC) to inic­jaty­wa Komisji Europe­jskiej, która ma wspier­ać najbardziej obiecu­ją­cych europe­js­kich innowa­torów: przed­siębior­ców, małe i śred­nie firmy, duży prze­mysł oraz naukow­ców w real­i­zowa­niu pomysłów i ambicji na skalę między­nar­o­dową. Zadanie Rady jest real­i­zowane głównie poprzez instru­men­ty pro­gra­mu Hory­zont 2020 takie jak:  SME Instru­ment, Fast Track to Inno­va­tion, FET Open czy EIC Hori­zon Prizes. EIC ma do dys­pozy­cji 2,7 mil­iar­da euro na real­iza­cję pon­ad 1000 innowa­cyjnych pro­jek­tów. EIC ma także stanow­ić jeden z filarów nowego pro­gra­mu ramowego po 2020 roku.

Agen­da wydarzenia

LINK: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/EIC_agenda_draft.pdf

Rejes­trac­ja otwarta do 6 kwiet­nia br.

LINK: http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020

Licz­ba miejsc ogranic­zona.

 

  • Opublikowano: 12 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP