Aktualności

FameLab oraz “Tajniki autoprezentacji i wystąpień publicznych”


08.12.2015 r. (wtorek) godz­i­na 17.00, Rek­torat, Al. Koś­ciusz­ki 4,
Aula im. prof. Alek­san­dra Pruszyńskiego (II piętro)

Serdecznie zaprasza­my na spotkanie infor­ma­cyjne o Fame­Lab. Jest to między­nar­o­dowy konkurs, w którym naukow­cy pop­u­laryzu­ją naukę. Orga­nizu­ją go Cen­trum Nau­ki Kopernik oraz British Coun­cil. Fame­Lab jest to również pro­gram, który pozwala na doskonale­nie sztu­ki prezen­tacji poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach oraz współpracę z dzi­en­nikarza­mi i Cen­trum Nau­ki Kopernik.
Po spotka­niu zachę­camy do udzi­ału w szkole­niu pt. “Tajni­ki auto­prezen­tacji i wys­tąpień pub­licznych”, który przeprowadzi dr Anna Klim­czak-Bit­ner z Zakładu Chemii Bio­m­e­dy­cznej w ramach pro­gra­mu TransFormation.doc.
Szczegól­nie zaprasza­my stu­den­tów ostat­nich lat studiów, dok­toran­tów, młodych naukow­ców oraz wszys­tkie oso­by chcące udoskon­alać swo­je umiejęt­noś­ci auto­prezen­tacji oraz wys­tąpień pub­licznych.
Link do strony: http://famelab.org.pl/

Serdecznie zaprasza­ją,
Przed­staw­iciele Cen­trum Nau­ki Kopernik oraz Anna Klim­czak-Bit­ner

  • Opublikowano: 22 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP