Aktualności

Festiwal Nauki Techniki i Sztuki


“Innowac­je w nauce, tech­nice i sztuce” — pod tym hasłem odbył się osiem­nasty już z kolei Fes­ti­w­al Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki.

W jego ramach Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w piątek 20 kwiet­nia umożli­wił obe­jrze­nie nowo pow­stałego Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych. Licznie przy­byli zwiedza­ją­cy mogli zobaczyć, jak wyglą­da w pełni wyposażony blok oper­a­cyjny, jak prowad­zone są zaję­cia ze stu­den­ta­mi a nawet obe­jrzeć fan­tom rodzącej kobi­ety i rusza­jącego się i płaczącego noworod­ka. Dzięku­je­my dyrekcji Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych za możli­wość jego zwiedzenia a jego pra­cown­ikom za ciekawą i pełną wrażeń wycieczkę.

W dni­ach 21–22 kwiet­nia  na rynku w Man­u­fak­turze odbył się Piknik Naukowy. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przy­go­tował mnóst­wo atrakcji dla zwiedza­ją­cych. Bard­zo dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się ekspery­men­ty chemiczne z wyko­rzys­taniem ciekłego azo­tu, które zor­ga­ni­zowali stu­den­ci z Koła Chemików. Swo­ją radą służyli także stu­den­ci kierunku pielęg­niarst­wa. Moż­na też było zro­bić przegląd stom­a­to­log­iczny i dowiedzieć się jak praw­idłowo dbać o higienę jamy usnt­nej od przed­staw­icieli Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Stom­a­tologii. Zwiedza­ją­cy mogli dowiedzieć się wszys­tkiego o cieczy newtonowskiej dzię­ki atrakcjom przy­go­towanym przez Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej. Pokazy udziela­nia pier­wszej pomo­cy i umiejęt­noś­ci szy­bkiego reagowa­nia w sytu­ac­jach zagroże­nia zdrowia i życia zor­ga­ni­zowali stu­den­ci ratown­ict­wa medy­cznego z Koła Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr Ras­musa.

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP