Aktualności

Festiwal Nauki Techniki i Sztuki


Serdecznie zaprasza­my na atrakc­je przy­go­towane przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w ramach Fes­ti­walu Nau­ki Tech­ni­ki i Sztu­ki 2018. W tym roku w piątek 20 kwiet­nia moż­na będzie zwiedz­ić nowo otwarte, najnowocześniejsze w Polsce Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych. Zwiedzanie cen­trum możli­we jest po wcześniejszym zapisa­niu się drogą elek­tron­iczną poprzez e‑mail: promocja@umed.lodz.pl i uzyska­niu potwierdzenia. Ilość miejsc ogranic­zona.

Nie zabraknie również atrakcji na naszym stoisku w week­end na rynku w Man­u­fak­turze. Będzie moż­na obe­jrzeć ekspery­men­ty chemiczne przy­go­towane przez Koło Chemików przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej, dowiedzieć się jak dbać o higienę jamy ust­nej i zro­bić sobie przegląd stom­a­to­log­iczny u przed­staw­icieli Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Stom­a­tologii, wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach orga­ni­zowanych przez stu­den­tów Łódzkiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej, nauczyć się udziela­nia pier­wszej pomo­cy ze Stu­denckim Kołem Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof oraz poroz­maw­iać z przed­staw­iciela­mi kierunku pielęg­niarst­wa Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu.

Wejdź z nami do świa­ta nau­ki!

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP