Aktualności

Dr Michał Podgórski laureatem konkursu FameLab Poland 2017


Miło nam poin­for­mować, że jed­nym z trzech lau­re­atów konkur­su Fame­Lab Poland 2017 został dr Michał Podgórs­ki z Zakład Anatomii Praw­idłowej i Klin­icznej  Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Dr Michał Podgórs­ki zajął 3. miejsce w konkur­sie głównym, a dodatkowo otrzy­mał również Wyróżnie­nie Spec­jalne Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego oraz Nagrodę Pub­licznoś­ci: vouch­er językowy od British Coun­cil.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Infor­ma­c­je o wszys­t­kich lau­re­at­ach oraz fotorelac­ja z gali dostęp­ne na stron­ie:

http://www.famelab.org.pl/

Zaprasza­my do obe­jrzenia wys­tępu dr Podgórskiego w pół­fi­nale:

Fame­lab to między­nar­o­dowy konkurs, który zachę­ca naukow­ców — nat­u­ral­nych rzeczników nau­ki — do zabra­nia gło­su pub­licznie. Naukow­cy sta­ją przed jury i pub­licznoś­cią, by w 3 min­u­ty przed­staw­ić to, czym pasjonu­ją się na co dzień w swo­jej pra­cy badaw­czej.

Fame­Lab orga­ni­zowany w Polsce przez Cen­trum Nau­ki Kopernik to świa­towy for­mat – od swoich nar­o­dzin na Chel­tenham Sci­ence Fes­ti­val w 2004 roku stał się jed­nym z najważniejszych konkursów komu­nikacji naukowej. Part­nerst­wo z British Coun­cil od 2007 roku spraw­iło, że Fame­Lab zyskał kon­tekst glob­al­ny – jest obec­ny w pon­ad 30 kra­jach na całym świecie. Pol­s­ka edy­c­ja konkur­su obję­ta jest Patronatem Hon­orowym Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Part­nera­mi są: Fun­dac­ja na Rzecz Nau­ki Pol­skiej, Sto­warzysze­nie Rzeczni­cy Nau­ki, Saint-Gob­ain, Adamed Smart­UP.

 

źródło: http://www.famelab.org.pl/

  • Opublikowano: 15 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP