Aktualności

Finał III Olimpiady Języka Angielskiego w Naukach Biomedycznych


W dniu 9 kwiet­nia bieżącego roku odbył się finał III Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowanej przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

W II etapie konkur­su wzięło udzi­ał 9 osób.

Na pod­staw­ie sumy uzyskanych punk­tów — z częś­ci olimpiady pisem­nej oraz ust­nej wyło­niono 3 lau­re­atów.

Tytuł lau­re­a­ta uzyskali:

I Miejsce
Fil­ip­s­ki Łukasz
- 89% — Wydzi­ał Lekars­ki

II Miejsce
Now­ic­ka Zuzan­na - 87% — Wydzi­ał Lekars­ki

III Miejsce
Górs­ka Moni­ka - 85% — Wydzi­ał Lekars­ki

Lau­re­atom oraz wszys­tkim uczest­nikom finału serdecznie grat­u­lu­je­my !

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP