Aktualności

FORGE OF TALENTS


W piątek, 6 październi­ka br.,  w Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii odbyło się wyjątkowe spotkanie. #FORGEOFTALENTS to wydarze­nie, w którym udzi­ał wzięły: 24 start-upy z dziedzin takich jak: MedTech, Bio­Med, IT, czy LifeStyle i 12 inwest­orów (pry­wat­ni inwest­orzy, fun­dusze inwest­y­cyjne, par­ki trans­fer­ów tech­nologii, region­alne izby gospo­dar­cze).

To pier­wsza tego typu inic­jaty­wa orga­ni­zowana w  Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, pod­czas której start-upy miały możli­wość zaprezen­towa­nia się przed gronem zapros­zonych inwest­orów w kon­wencji: 1 sla­jd, 3 min. prezen­tacji, 2 min. pytań od inwest­orów.

Spotkanie miało charak­ter zamknię­ty. Start-upy wal­czyły o nagrody pieniężne na dal­szy rozwój innowacji.

Lau­re­ata­mi nagród zostali:

  1. MediF Group, EXOCO, Rag­narök LAB – otrzy­mali po 3 000 EUR na rozwój firmy, funda­torem nagród jest EIT Health,
  2. GeneaMed – start-up otrzy­mał inkubację w IP UM w Łodzi i men­tor­ing, a także możli­wość wzię­cia udzi­ału w konkur­sie II+ i szan­sę na uzyskanie do 100 000 zł na prace przed­w­droże­niowe,
  3. LAPARO, Nat­ur­al Cell Ther­a­py – inkubację w IP UM w Łodzi i men­tor­ing.

Grat­u­lu­je­my nie tylko zwycięz­com, ale wszys­tkim  uczest­nikom, którzy z nami poczynili swój kole­jny krok do sukce­su. Dzięku­je­my za wyjątkowy wieczór, net­work­ing, a przede wszys­tkim za współt­worze­nie tego wspier­a­jącego rozwój innowa­cyjnoś­ci wydarzenia.

Zespół
Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii

 

  • Opublikowano: 10 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP