Aktualności

FORGE of Talents


Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
zaprasza na
„FORGE of Tal­ents”
31 maja 2017 r./16:00 – 19:00
Insty­tut Europe­js­ki w Łodzi  (ul. Piotrkowskiej 262/264)

Wydarze­nie jest częś­cią II edy­cji „Lodzkie Inno­va­tion Days”, którego tem­atem prze­wod­nim jest innowa­cyjność i przed­siębior­c­zość. Ma na celu połącze­nie sił insty­tucji, firm i orga­ni­za­cji wojew­ództ­wa łódzkiego, a także zrzesze­nie indy­wid­u­al­istów z różnych dziedzin. To inspiru­ją­ca przestrzeń do wymi­any doświad­czeń, ciekawych his­torii sukcesów i porażek oraz sty­mu­lacji roz­wo­ju.

PROGRAM

16:00 – 18:00 – Roz­damy 24 000 zł przyszłym start-upom!
- zobaczysz wschodzące start-upy łódzkie,
— ocenisz innowa­cyjność pro­jek­tów,
— dowiesz się jak prezen­tować przed inwest­ora­mi,
— spodo­ba Ci się pomysł? Zapro­ponuj współpracę!

 * Pro­jekt Smart-up Lab real­i­zowany w Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii UM w Łodzi. Więcej na: www.eithealth.pl

18:00 – 18:15 – Prz­er­wa kawowa

18:15 – 18:30 –   Tomasz Szer — od dłuższego już cza­su zaj­mu­je się tem­atyką start-up’ów, a od niedaw­na budu­je społeczność start-up’ową w Łodzi pod nazwą ROBIMY STARTUPY.

18:30 – 19:00 – „Dignio Pl” — przykład innowa­cyjnej usłu­gi telem­e­dy­cznej inspirowanej  anal­izą potrzeb. Usłu­ga telem­e­dy­cz­na real­i­zowana w opar­ciu o anal­izę potrzeb seniorów cier­pią­cych na choro­by przewlekłe tj. choro­by układu krąże­nia, cukrzy­cę, POCHP.

  • Opublikowano: 25 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP