Aktualności

FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2017


Szanowni Państ­wo, Koleżan­ki i Koledzy,

Mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa do udzi­ału w I Sym­pozjum poświę­conym prob­le­mom i powikłan­iom związanym z implan­towany­mi urządzeni­a­mi, które odbędzie się w dniu 10 mar­ca 2017 roku w Łodzi, przed­dzień XXIII Łódzkiej Kon­fer­encji Kar­di­o­log­icznej.

Jest to I edy­c­ja naszego sym­pozjum – FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2017. Staral­iśmy się w pro­gramie pokazać aktu­alne prob­le­my związane implan­tacją, reim­plan­tacją oraz rozbu­dową układów oraz postępowaniem w przy­pad­ku wys­tąpi­enia powikłań.

Sym­pozjum nasze ma szczegól­ną for­mę – głównym zamierze­niem było pokazanie real­nych, klin­icznych prob­lemów związanych z zabiegową stroną elek­troter­apii. W pro­gramie zamieś­cil­iśmy przede wszys­tkim trudne przy­pad­ki pac­jen­tów, pokazu­jąc jaki sposób postępowa­nia wyda­je się najbardziej odpowied­ni. W cza­sie naszego sym­pozjum chce­my również  pokazać, w jaki sposób diag­no­zować powikła­nia, jaka jest rola echokar­dio­grafii w rozpoz­nawa­niu niepraw­idłowoś­ci oraz jak wyko­rzysty­wać funkc­je diag­nos­ty­czne w implan­towanych urządzeni­ach.

Nie zabraknie miejs­ca na wspól­ną dyskusję – zaprasza­my do akty­wnego udzi­ału w sym­pozjum i zgłasza­nia swoich najtrud­niejszych przy­pad­ków do wspól­nego omówienia.

Zagad­nie­nie diag­nos­ty­ki i leczenia powikłań elek­troter­apii wyma­ga wieloaspek­towego i wielospec­jal­isty­cznego przed­staw­ienia; do powro­tu do edukacji skła­nia nas ros­ną­ca licz­ba powikłań i pow­tarza­jące się niepraw­idłowoś­ci w ich rozpoz­nawa­niu i lecze­niu.

Wiodą­cym tem­atem kon­fer­encji będzie lead man­age­ment, czyli postępowanie w przy­pad­ku różno­ra­kich dys­funkcji elek­trod. Chce­my również odmi­tol­o­gi­zować usuwanie elek­trod, opier­a­jąc się na znanych zalece­ni­ach towarzys­tw kar­di­o­log­icznych, nowej wiedzy z piśmi­en­nict­wa i z kon­gresów z ostat­nich 7 lat, jak i ros­ną­cych doświad­czeni­ach włas­nych. Lead extrac­tion nie jest wysoce czy nawet śred­nio niebez­pieczną pro­ce­durą w przy­pad­ku wykony­wa­nia jej zgod­nie z zalece­ni­a­mi. Pod­czas wykładów powracać będzie zagad­nie­nie porzu­canych nieczyn­nych elek­trod i potenc­jal­nie nieko­rzyst­nych skutków takiego postępowa­nia. Ideałem, do którego należy dążyć, jest, by pac­jent posi­adał tylko tyle sprawnych elek­trod, ile potrze­bu­je i ani jed­nej więcej.

Taki pro­gram uwzględ­nia zróżni­cow­any pro­fil uczest­ników – sym­pozjum jest przez­nac­zone dla lekarzy wykonu­ją­cych zabie­gi, zaj­mu­ją­cych się kon­trolą pac­jen­tów po implan­tacji oraz wykonu­ją­cych badanie ECHO, a przede wszys­tkim dla tych, na których spa­da pode­j­mowanie trud­nych decyzji, decy­du­ją­cych o odległych losach pac­jen­ta.

Więcej infor­ma­cji: arytmica.umed.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutars­ki
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
dr  n. med. Michał Chudzik

  • Opublikowano: 13 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP