Aktualności

Fundusze Unijne na badania przesiewowe dla UM w Łodzi!


W dniu 30 mar­ca Min­is­terst­wo Zdrowia ogłosiło wyni­ki konkur­su Pro­gra­mu Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020 (PO WER) pn. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05–00-002/16) na real­iza­cję pro­jek­tów w ramach V Osi pri­o­ry­te­towej Wspar­cie dla obszaru zdrowia, Dzi­ałanie 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne PO WER. Wśród 11 pro­jek­tów którym przyz­nano finan­sowanie znalazł się pro­gram „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” przy­go­towany przez Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju UM oraz zespoły prof. Wio­let­ty Pietruszewskiej (Klini­ka Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej) oraz prof. Woj­ciecha Fendlera (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej).  W ramach przyz­nanego 1,7 mln zł dofi­nan­sowa­nia wdrożony zostanie kom­plek­sowy pro­gram badań prze­siewowych kierowanych do pac­jen­tów z czyn­nika­mi ryzy­ka nowot­worów głowy i szyi.

Pro­gram przewidu­je kom­plek­sowe bada­nia pac­jen­tów na każdym szczeblu opie­ki medy­cznej, poczy­na­jąc od współpracu­ją­cych z UM jed­nos­tek Pod­sta­wowej Opie­ki Zdrowot­nej, przez porad­nie spec­jal­isty­czne oraz wspar­cie emocjon­alne dla chorych na nowot­wory głowy i szyi. Part­nerem pro­jek­tu jest Sto­warzysze­nie Incus dla wspiera­nia roz­wo­ju oto­laryn­gologii łódzkiej.

Pro­gram badań zostanie uru­chomiony w maju 2017 – wszys­tkie infor­ma­c­je dla pac­jen­tów i lekarzy zain­tere­sowanych współpracą w ramach pro­jek­tu zna­j­du­ją się tutaj.

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP