Aktualności

Gala Konkursu “Drzewo Pokoleń”


Finał tegorocznej, pier­wszej edy­cji konkur­su “Drze­wo Pokoleń” uwieńczyła uroczys­ta Gala, zor­ga­ni­zowana 3 mar­ca w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Plebis­cyt został ustanowiony w celu uhonorowa­nia twór­ców pro­jek­tów w obszarze zdrowego
i akty­wnego starzenia, które przy­czy­ni­a­ją się do poprawy jakoś­ci życia seniorów.

Wśród zapros­zonych goś­ci wydarzenia znaleźli się posłowie zie­mi łódzkiej, przed­staw­iciele władz miejs­kich i samorzą­dowych, przed­staw­iciele łódz­kich uczel­ni wyższych oraz członkowie kapituły konkur­su:
Pan Marek Chałas z  Rady Seniorów w Łodzi,
Pani Jolan­ta Chełmińs­ka, były Woje­w­o­da Łódz­ki,
Pan Marcin Ciszews­ki, Prze­wod­niczą­cy Samorzą­du Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
Prof. Kon­rad Rydzyńs­ki,  Dyrek­tor Insty­tu­tu Medy­cyny Pra­cy,
Prof. Bolesław Samolińs­ki z Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego,
Pan Adam Sar,  Dyrek­tor Region­al­nego Odd­zi­ału ING Banku Śląskiego,
Prof. Paweł Stru­miłło z Politech­ni­ki Łódzkiej,
Pani dr Bogusława Urba­ni­ak z Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
oraz wys­tępu­ją­cy w pod­wójnej roli — człon­ka kapituły i gospo­darza wydarzenia -
Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Paweł Górs­ki.

W wypełnionej po brze­gi auli, nie zabrakło również przed­staw­icieli insty­tucji, firm, osób pry­wat­nych, biorą­cych udzi­ał w konkur­sie, a także wyło­nionych w drodze prac kapituły, nomi­nowanych do nagrody i lau­re­atów jego poszczegól­nych kat­e­gorii.

Zwycięz­ca­mi zostali:

W kat­e­gorii Biznes: — FAJNA Spółdziel­nia Soc­jal­na,
obok nomi­nowanych: NATURALFIT i MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ŁÓDZKICH SPÓŁKI TARGOWEJ Sp. z o. o.

W kat­e­gorii Orga­ni­za­c­ja Pozarzą­dowa: — REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU “CENTERKO”,
obok: MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI KOBIET oraz GRUPY LATAJĄCYCH BABĆ,

W kat­e­gorii Pro­jekt Stu­denc­ki: — ZESPÓŁ SEKCJI STUDENCKICH POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO “MŁODA FARMACJA”,
obok nomi­nowanych: Pana PAWŁA MUSZYŃSKIEGO i POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO,

W kat­e­gorii Nagro­da Spec­jal­na: - REDAKCJA DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO, WYDAWCY TYGODNIKA 50 +,
obok : MIASTA PABIANIC i REGIONALNEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI.

Pod­czas Gali również  pub­liczność miała możli­wość wskaza­nia swo­jego fawory­ta w konkur­sie.
Została nim “GRUPA LATAJĄCE BABCIE”, która w głosowa­niu wid­owni zdekla­sowała wszys­t­kich pozostałych konkuren­tów.

Zwycięz­cy poszczegól­nych kat­e­gorii konkur­su otrzy­mali pamiątkowe stat­uet­ki i dyplomy.

Gwiazdą wiec­zoru był Zespół SOYKA KOLEKTYW, którego szczegól­ny, pełen wrażli­woś­ci  kon­cert przeniósł pub­liczność w zupełnie inny wymi­ar.

Słuchal­iśmy m. in. “Tan­go Warsza­wo”, “Abso­lut­nie nic”, czy “Życie to krót­ki sen”,
a wyjątkowa aranżac­ja “Cudu niepamię­ci”, do wyko­na­nia którego artys­ta zaprosił pub­liczność,
z pewnoś­cią — na przekór słowom utworu-  POZOSTANIE W PAMIĘCI wszys­t­kich obec­nych.

Kole­j­na edy­c­ja konkur­su za rok.
Już dziś gorą­co ZAPRASZAMY!

  • Opublikowano: 4 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP