Aktualności

Gala Konkursu Drzewo Pokoleń 2017


Gala Konkur­su Drze­wo Pokoleń 2017 

26 maja, godz. 19.00

Aula 1000, Cen­trum Dydak­ty­czne UM w Łodzi, ul. Pomors­ka 251

 

W piątek 26 maja, pod­czas uroczys­tej gali poz­nal­iśmy lau­re­atów II edy­cji Konkur­su Drze­wo Pokoleń – plebis­cy­tu orga­ni­zowanego przez Mias­to Łódź, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, którego celem jest wyłonie­nie prop­a­ga­torów akty­wnego życia i zdrowego starzenia się.

 

Przed­staw­iamy zwycięzców w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach:

Kat­e­go­ria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 • Sto­warzysze­nie mali bra­cia Ubogich

Kat­e­go­ria: SENIOR LIDER

 • Tele­fon życ­zli­woś­ci – gru­pa seniorów wolon­tar­iuszy

Kat­e­go­ria: SAMORZĄD

 • Miejs­ki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Kat­e­go­ria: BIZNES

 • Agenc­ja Pro Cin­e­ma – kino Char­lie

 

Licznie zgro­mad­zonych w Auli 1000 seniorów, przy­witał Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek.

Krzysztof Piątkows­ki, Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi i współ­gospo­darz wydarzenia, pod­sumował kole­jną edy­cję Łódz­kich Senio­ral­iów, których zwieńcze­niem była piątkowa gala.

Uroczys­tość uświet­nił wys­tęp artys­t­ki określanej mianem pier­wszej Damy Pol­skiego Jaz­zu – Ewy Bem.

 

Kapituła Konkur­su oceniła 48 zgłoszeń, spośród których wybrała 5 naj­ciekawszych pro­jek­tów
i inic­jatyw w każdej kat­e­gorii.

W tegorocznej edy­cji zgłoszenia konkur­sowe oce­niali:

 • Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Prze­wod­niczą­ca Kapituły Konkur­su
 • Krzysztof T. Borkows­ki – Wiceprezes Zarzą­du Busi­ness Cen­tre Club, Kan­clerz Loży Łódzkiej
 • Jolan­ta Chełmińs­ka – Prezes Łódzkiego Odd­zi­ału Okrę­gowego Pol­skiego Czer­wonego Krzyża
 • Marcin Haj­duga – Dyrek­tor Region­al­ny ING Banku Śląskiego
 • Marcin Mły­nar­czyk – Dyrek­tor Kance­larii Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego
 • Krzysztof Piątkows­ki – Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi
 • Rober Sakows­ki – Redak­tor Naczel­ny „Dzi­en­ni­ka Łódzkiego”
 • Bolesław Samolińs­ki – Dziekan Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego
 • Jan­i­na Tro­pisz – Prze­wod­niczą­ca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

Nom­i­nac­je do nagrody głównej w II edy­cji Konkur­su Drze­wo Pokoleń otrzy­mali:

Kat­e­go­ria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 • Łódz­ki Odd­zi­ał Okrę­gowy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża
 • Łódz­ki Klub Ama­zon­ka
 • Łódz­ki Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku
 • Fun­dac­ja Pro Omnis
 • Sto­warzysze­nie mali bra­cia Ubogich

Kat­e­go­ria: SENIOR LIDER

 • Hen­ry­ka Barańs­ka
 • Marek Chałas
 • Stanisław Średz­ińs­ki
 • Wiesława Kozłows­ka, Roma Szc­zo­carz, Woj­ciech Wachow­icz
 • Tele­fon życ­zli­woś­ci – gru­pa seniorów wolon­tar­iuszy

Kat­e­go­ria: SAMORZĄD

 • Bałuc­ki Ośrodek Kul­tu­ry
 • Cen­trum Inic­jatyw Senio­ral­nych w Poz­na­niu
 • Miejs­ki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
 • Muzeum Mias­ta Łodzi
 • Teatr Powszech­ny w Łodzi

Kat­e­go­ria: BIZNES

 • Agenc­ja Pro Cin­e­ma – kino Char­lie
 • Lloyd Wood­ley
 • San­it­plast
 • Stu­dio Relaks
 • Sukces­ja – Cen­trum Hand­lowo-Rozry­wkowe

W tym roku zwycięz­cy konkur­su zostali wyłonieni w głosowa­niu inter­ne­towym (nowa for­muła konkur­su), które trwało od 28 kwiet­nia do 19 maja 2017 r.

Konkurs Drze­wo Pokoleń ma na celu wyłonie­nie oraz uhonorowanie dzi­ałań i inic­jatyw zmierza­ją­cych do poprawy jakoś­ci życia osób starszych.

Mając na uwadze potrze­bę inte­gracji pro­jek­tów i dzi­ałań poświę­conych zdrowe­mu starze­niu się, pode­j­mowanych zarówno przez samorządy, insty­tuc­je, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe oraz przed­staw­icieli biz­ne­su i środowisk seniors­kich, orga­ni­za­torzy wyróż­ni­a­ją inic­jaty­wy, których efek­ty mają wymi­ar szczegól­ny.

 

Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli:

 • Min­is­terst­wo Rodziny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej
 • Woje­w­o­da Łódz­ki, Zbig­niew Rau
 • Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Witold Stępień

Patronatu medi­al­nego udzielili:

 • Mag­a­zyn „Głos Senio­ra”
 • Sto­warzysze­nie „Manko”
 • Fun­dac­ja Senio­ral­na „Zdrowy – Senior.org”
 • Ogólnopol­s­ka Kar­ta Senio­ra
 • Por­tal dla seniorów „Seniorzy24.pl”

 

 • Opublikowano: 29 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP