Aktualności

Gala wręczenia Diamentowych Grantów


15 listopa­da w Cen­trum Nau­ki Kopernik odbyła się Uroczys­ta Gala wręczenia Dia­men­towych Grantów. W tegorocznej, 6 edy­cji konkur­su, nagrod­zono 82 wybit­nie uzdol­nionych stu­den­tów jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich lub absol­wen­tów studiów I stop­nia, prowadzą­cych bada­nia naukowe na wysokim poziomie i posi­ada­ją­cych wyróż­ni­a­ją­cy się dorobek naukowy.

W gronie lau­re­atów znalazła się Aga­ta Jar­muż, stu­den­t­ka kierunku lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pro­jekt Badanie zależnoś­ci między zaburzeni­a­mi perys­tal­ty­ki jelit wys­tępu­ją­cy­mi wraz z wiekiem a zmi­ana­mi w obrę­bie endo­gen­nego układu opi­oid­owego, którego opieku­na­mi naukowy­mi są prof. dr hab. n. med. Jakub Fich­na oraz dr n. med. Mar­ta Zielińs­ka, real­izu­je w Zakładzie Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wszys­tkim Lau­re­atom raz jeszcze serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 17 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP