Aktualności

Głosuj na projekty UMED w Budżecie Obywatelskim 2017!


budzet-obywatelski-2016-www940x788

 

Do 9 październi­ka trwa głosowanie online na pro­jek­ty zgłos­zone w tegorocznym Budże­cie Oby­wa­tel­skim. Wśród zadań pon­a­dosied­lowych znalazły się dwa pro­jek­ty zgłos­zone przez naszą Uczel­nię.
Liczymy na Państ­wa wspar­cie!
Gło­suj na: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

L0095 — Prze­bu­dowa prze­jś­cia pieszego do Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego — uproszcze­nie dojś­cia dla pac­jen­tów, stu­den­tów i pra­cown­ików.

Prze­bu­dowa prze­jś­cia pieszego pod wiaduk­tem na ul. Pomorskiej w celu ułatwienia i skróce­nia dojś­cia z osied­la Radiostac­ja, przys­tanku linii tramwa­jowej 12 i 15 oraz osied­la stu­denck­iego do stale rozwi­ja­jącego się szpi­ta­la w CKD UM. Prze­jś­cie jest trud­no dostęp­ne, niewyko­rzysty­wane od lat, zniszc­zone i niebez­pieczne. Pro­jekt obe­j­mu­je remont prze­jś­cia, mon­taż oświ­etle­nia i budowę frag­men­tu chod­ni­ka od strony CKD na tere­nie należą­cym do mias­ta.

L0226 — Eko­log­icz­na Łódź Aka­demic­ka — budowa samowystar­czal­nych ener­gety­cznie wiat rowerowych z mon­i­toringiem oraz oświ­etle­niem LED.
Lokaliza­c­ja: Cen­trum mias­ta. Lokaliza­c­je przy Urzędzie Mias­ta Łodzi (ul. Piotrkows­ka 104). Łódzkim Urzędzie Wojew­ódzkim (ul. Piotrkows­ka 104a), Urzędzie Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Łódzkiego (al. Pił­sud­skiego 8) oraz wszys­t­kich wyższych uczel­ni­ach pub­licznych i ośrod­kach użytecznoś­ci pub­licznej o charak­terze sportowo — rekrea­cyjnym (np. Ogród Zoo­log­iczny, Ogród Botan­iczny, kom­pleks EC1, Fala).
Łódź jako mias­to przy­jazne środowisku, propagu­jące zdrowy tryb życia, wychodzi naprze­ciw row­erzys­tom. Inte­grac­ja oraz zwięk­sze­nie kom­for­tu komu­nikacji rowerowej na poziomie pub­licznych uczel­ni, łódz­kich urzędów i miejsc rekreacji. Wiaty rowerowe, oprócz walorów este­ty­cznych, są także funkcjon­alne — dzię­ki nieza­leżne­mu zasi­la­niu mogą być mon­towane w dogod­nej lokaliza­cji, tworząc bez­pieczne miejsce parkingowe, chroniące row­ery przed nieko­rzyst­ny­mi czyn­nika­mi atmos­fer­yczny­mi.

  • Opublikowano: 12 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP