Aktualności

Hematobieg 2024


Fun­dac­ja Na Rzecz Pomo­cy Chorym Na Białacz­ki orga­nizu­je pier­wszym bieg chary­taty­wny – Hema­to­bieg, który odbędzie się 26 maja 2024 r. wokół Wojew­ódzkiego Wielospec­jal­isty­cznego Cen­trum Onkologii i Trau­ma­tologii im. Mikoła­ja Koperni­ka w Łodzi. Wydarze­nie zostało objęte patronatem Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Uczel­ni­anego Klubu Sportowego AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Pod­czas wydarzenia planu­je­my zor­ga­ni­zować dodatkowe akty­wnoś­ci, tj. bieg mam z dzieć­mi, bieg w kap­ci­ach i spac­er “Hemato­spac­er”, atrakc­je na tere­nie parku im. J. Słowack­iego sąsiadu­jącego ze szpi­talem im. M. Koperni­ka m.in: stre­fy eduka­cyjne dla dzieci i dorosłych, stre­fy insty­tucji pub­licznych, ani­mac­je, kon­cer­ty oraz piknik.

Zachę­camy Państ­wa do udzi­ału indy­wid­u­al­nego lub stworzenia włas­nej drużyny biegowej. Koszul­ki z logo drużyny mile widziane 😊.

  • Opublikowano: 13 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP