Aktualności

Naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracują innowacyjny materac do pomiaru snu


Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju ogłosiło wyni­ki konkur­su na pro­jek­ty aplika­cyjne w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Inteligent­ny Rozwój. Jed­nym z 34 pro­jek­tów rekomen­dowanych do finan­sowa­nia jest pro­jekt pn. Akty­wny mat­er­ac Sor­est z tech­nologią bezkon­tak­towego pomi­aru i mod­u­lacji snu”. Jego cel to opra­cow­anie i wdroże­nie na rynek inteligent­nego mat­er­a­ca, którego innowa­cyj­na tech­nolo­gia ma zapewnić użytkown­ikowi dodatkowe funkcjon­al­noś­ci.

Pro­jekt real­i­zowany jest przez kon­sor­cjum, w skład którego wchodzi Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Sum­mit Tech­nol­o­gy Sp. z o.o. Pro­ces ewalu­acji klin­icznej zapro­jek­tu­je oraz zre­al­izu­je zespół Między­wydzi­ałowej Kat­edry Fizjologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej UM w Łodzi pod kierown­ictwem prof. dr. hab. n. med. Dar­iusz Nowa­ka – koor­dy­na­to­ra mery­to­rycznego pro­jek­tu. Funkcję głównego eksper­ta medy­cznego odpowiedzial­nego za ewalu­ację klin­iczną rozwi­janej tech­nologii w kon­tekś­cie przyjętego zas­tosowa­nia (wspo­ma­ganie leczenia zaburzeń snu) będzie pełnił dr n. med. Maciej Król.

Kon­cepc­ja wspól­nej inic­jaty­wy naukowo-badaw­czej nar­o­dz­iła się w ramach akty­wnoś­ci real­i­zowanych przez Inku­ba­tor Przed­siębior­c­zoś­ci UM w Łodzi, którego loka­torem jest Sum­mit Tech­nol­o­gy Sp. z o.o.

Łączny budżet pro­jek­tu wynosi 5,2 mln zł, z czego dofi­nan­sowanie dla UM w Łodzi to pon­ad 3,6 mln zł.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

 

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP