Aktualności

I Kongres Humanizacji Medycyny


Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki w part­nerst­wie z Kon­fer­encją Rek­torów Aka­demic­kich Uczel­ni Medy­cznych (KRAUM) zaprasza do udzi­ału w I Kon­gre­sie Human­iza­cji Medy­cyny, który odbędzie się w dni­ach 9–10 czer­w­ca br. Wydarze­nie połąc­zone zostało z prezen­tacją wyników badań, których celem było doko­nanie oce­ny stop­nia human­iza­cji medy­cyny w zakre­sie wykony­wanych zawodów medy­cznych, zespołów ter­apeu­ty­cznych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem relacji pac­jent-lekarz. W Komite­cie Naukowym kon­gre­su zasi­a­da JM Rek­tor prof. Radzisław Kordek. Jed­nym z prele­gen­tów sesji poświę­conej naucza­niu human­iza­cji medy­cyny jest prof. Janusz Janczukow­icz, Prodziekan Wydzi­ału Lekarskiego ds. Roz­wo­ju Naucza­nia, kierown­ik Cen­trum Edukacji Medy­cznej.

Jed­nym z celów Kon­gre­su jest pod­ję­cie tem­aty­ki doty­czącej potrze­by komu­nikowa­nia się w ochronie zdrowia. Tem­at ten jest szczegól­nie ważny w obec­nej sytu­acji, w której te relac­je mogą być jeszcze bardziej utrud­nione. Kon­gres Human­iza­cji Medy­cyny będzie pode­j­mował nie tylko kwest­ie związane z komu­nikacją, ale także szer­szy aspekt relacji między­ludz­kich oraz roli spec­jal­istów i orga­ni­za­cji pac­jenc­kich w pod­nosze­niu jakoś­ci usług zdrowot­nych oraz bez­pieczeńst­wo pac­jen­ta. Zagad­nie­nie to będzie prezen­towane inter­dyscy­pli­narnie, odnosząc się do kwestii orga­ni­za­cyjnych, ety­cznych i psy­chospołecznych.

Udzi­ał w Kon­gre­sie jest bezpłat­ny i wyma­ga wcześniejszej rejes­tracji.Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu wraz z for­mu­la­rzem rejes­tra­cyjnym zna­j­du­je się na stron­ie www.kongreshumanizacjamedycyny.pl.

  • Opublikowano: 30 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP