Aktualności

I Kongres Suicydologiczny


22 mar­ca 2018 w Auli 1000 Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbył się I Kon­gres Suicy­do­log­iczny – wydarze­nie unika­towe w skali kra­ju i Europy.

Kon­gres — poświę­cony per­spek­ty­wom zapo­b­ie­ga­nia samobójst­wom i depresji w Polsce – odbył się pod hasłem „Two­je dzi­ała­nia mogą ura­tować życie”.

Jego celem było wypra­cow­anie porozu­mienia pomiędzy eksper­ta­mi a władza­mi odpowiedzial­ny­mi za poli­tykę zdrowot­ną doty­czącą pro­fi­lak­ty­ki samobójstw i depresji w Polsce. Spec­jal­iś­ci z zakre­su medy­cyny, psy­chologii, krymi­nal­isty­ki, prawa i socjologii zaprezen­towali aktu­al­ny stan wiedzy oraz dzi­ała­nia pode­j­mowane w tym obszarze, nie zabrakło również warsz­tatów tem­aty­cznych.

Wydarze­nie zgro­madz­iło pon­ad 800 uczest­ników, w tym lekarzy, psy­chologów, socjologów, prawników, przed­staw­icieli służb mundurowych oraz stu­den­tów pol­sko i anglo­języ­cznych (ses­je tłu­mac­zone symul­tan­icznie). Zdaniem zagranicznych ekspertów był to najwięk­szy kon­gres suicy­do­log­iczny w Europie.

Orga­ni­za­tora­mi Kon­gre­su byli: Depar­ta­ment Zdrowia Pub­licznego Min­is­terst­wa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia pub­licznego, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Insty­tut Psy­chi­a­trii i Neu­rologii w Warsza­w­ie, Pol­skie Towarzyst­wo Suicy­do­log­iczne, Sekc­ja Naukowa Suicy­dologii Pol­skiej Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chi­a­trycznego oraz Region­alne Cen­trum Poli­ty­ki Społecznej – Jed­nos­t­ka Orga­ni­za­cyj­na Samorzą­du Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

Patronaty Hon­orowe: Min­is­ter Rodziny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej , Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej, Min­is­ter Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji, Rzecznik Praw Dziec­ka, Rzecznik Praw Oby­wa­tel­s­kich, Woje­w­o­da Łódz­ki, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Prezy­dent Mias­ta Łodzi, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Patronat medi­al­ny Pol­skiej Agencji Pra­sowej.

Uczest­ni­cy Kon­gre­su wypra­cow­ali deklarację, wskazu­jącą pri­o­ry­te­towe cele Pol­skiej Strate­gii Zapo­b­ie­ga­nia Samobójst­wom oraz formy ich real­iza­cji, pod hasłem: Skuteczne zapo­b­ie­ganie samobójst­wom jest możli­we i zależy nie tylko od zaan­gażowa­nia Insty­tucji Państ­wa, ale od zaan­gażowa­nia każdego z nas!

Deklarac­ja została uroczyś­cie przekazana Min­is­terst­wu Zdrowia na ręce Wicem­i­nis­tra Zdrowia Zbig­niewa Króla.

W imie­niu Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego
prof. dr hab. n. med. Agniesz­ka Gmitrow­icz,
prze­wod­niczą­ca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji
przy Radzie ds. zdrowia pub­licznego

Szczegółowy opis Kon­gre­su na stron­ie: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP