Aktualności

I Kongres Suicydologiczny


Szanowni Państ­wo,

mamy przy­jem­ność zaprosić na I Kon­gres Suicy­do­log­iczny, którego celem jest wypra­cow­anie kon­sen­susu pomiędzy eksper­ta­mi a władza­mi odpowiedzial­ny­mi za ksz­tał­towanie poli­ty­ki zdrowot­nej w zakre­sie strate­gicznych kierunk­ów pro­fi­lak­ty­ki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezen­towanie aktu­al­nego stanu wiedzy i dzi­ałań pode­j­mowanych w tym obszarze.

W pro­gramie kon­gre­su zaplanowano wys­tąpi­enia kra­jowych i zagranicznych auto­ry­tetów z zakre­su prewencji samobójstw oraz warsz­taty tem­aty­czne.

Zaprasza­my na stronę inter­ne­tową: konferencjasuicydologiczna.umed.pl, gdzie mogą zapoz­nać się Państ­wo ze wszys­tki­mi szczegóła­mi i dokon­ać rejes­tracji.

Klini­ka Psy­chi­a­trii Młodzieżowej UM w Łodzi

  • Opublikowano: 19 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP