Aktualności

I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim wśród szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


7 czer­w­ca 2018 roku pomiędzy JM Rek­torem prof. Radzisławem Kord­kiem a Dyrek­torem I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Bolesława Chro­brego — Hen­rykiem Michal­skim, pod­pisane zostało porozu­mie­nie, na mocy którego liceum z  Piotrkowa Try­bunal­skiego została przyję­ta do eli­tarnego grona szkół patronac­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Warto przy­pom­nieć, że to dziewią­ta z kolei szkoła obję­ta naszą współpracą. W ramach porozu­mienia uczniowie I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Bolesława Chro­brego w Piotrkowie Try­bunal­skim mają możli­wość m. in. uczest­niczenia w wybranych wykładach aka­demic­kich, korzys­ta­nia z lab­o­ra­toriów uni­w­er­sytec­kich, bra­nia udzi­ału w kon­fer­enc­jach, utrzymy­wa­nia reg­u­larnego kon­tak­tu ze środowiskiem naukowym. Zaję­cia na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi posz­erza­ją ich wiedzę, rozwi­ja­ją zain­tere­sowa­nia, pod­noszą świado­mość na tem­at zachowań prozdrowot­nych, a w przyszłoś­ci pomogą dostać się na wymar­zone stu­dia.

  • Opublikowano: 7 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP