Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Technik Dentystycznych


W dni­ach 18–19 kwiet­nia w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbędzie się I Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Naukowa Stu­den­tów Tech­nik Den­tysty­cznych.

Wydarze­nie orga­ni­zowane we współpra­cy z Pol­skim Towarzys­t­wem Tech­ników Den­tysty­cznych i Stu­denckim Kołem Naukowym przy Zakładzie Tech­nik Den­tysty­cznych, odbędzie się pod patronatem hon­orowym Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisława Kord­ka oraz Prodziekana ds. Stom­a­tologii Wydzi­ału Lekarskiego UM, prof. Jerzego Sokołowskiego.

Tem­at prze­wod­ni tegorocznej kon­fer­encji: Tech­ni­ki den­tysty­czne dziś i jutro.

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP