Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej


I Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Reha­bil­i­tacji, (Neuro)Ortopedii i Komu­nikacji Medy­cznej, która odbędzie się 17–18 maja 2018 r. w Łodzi. Zaprasza­my młodych adep­tów sztu­ki medy­cznej, w tym przede wszys­tkim stu­den­tów medy­cyny oraz fizjoter­apii, młodych lekarzy, fizjoter­apeutów, dok­toran­tów oraz samodziel­nych spec­jal­istów różnych dziedzin medy­cyny. Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Fizjoter­apii w Neu­roor­to­pe­dii i Komu­nikacji Medy­cznej dzi­ała­ją­cy przy Klin­ice Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Fizykalnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

http://neurokonf.org.pl

  • Opublikowano: 21 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP