Aktualności

I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe “Farmaceuci dla Pacjentów”


Szanowni Państ­wo,

zaprasza­my na I Spotkanie Szkole­niowo-Warsz­ta­towe “Far­ma­ceu­ci dla Pac­jen­tów”, które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sob­o­ta) w Gmachu Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na ul. Muszyńskiego 1. Wydarze­nie zostało objęte patronatem przez Jego Mag­nif­i­cencję Rek­to­ra UM w Łodzi, prof. dr hab. Radzisława Kord­ka, Dziekana Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego UM w Łodzi, prof. dr hab. Dar­ię Orszu­lak-Micha­lak oraz Preze­sa Okrę­gowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, Pana mgr Pawła Stel­macha.

W ramach Spotka­nia odbędzie się szkole­nie dla far­ma­ceutów poświę­cone prob­lematyce opie­ki far­ma­ceu­ty­cznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs “Opieka far­ma­ceu­ty­cz­na: Geri­a­tria” (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakońc­zony testem sprawdza­ją­cym , którego zal­icze­nie umożli­wi uzyskanie 8 punk­tów eduka­cyjnych w ramach szkole­nia ciągłego, potwierd­zone wydaniem cer­ty­fikatu uczest­nict­wa. Warunk­iem udzi­ału w Spotka­niu jest przesłanie praw­idłowo wypełnionego for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego wraz z potwierdze­niem wniesienia opłaty do Biu­ra Odd­zi­ału Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego UM w Łodzi.

Więcej infor­ma­cji: http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/

Koszt udzi­ału dla mag­istrów far­ma­cji to jedynie 35,- PLN. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona!
Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń przez far­ma­ceutów, w tym potwierdzeń zapłaty, upły­wa w dniu 06.10.2018 r.
  • Opublikowano: 12 września 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP