Aktualności

ICNP® na liście Europejskich Centrów Referencyjnych


Szanowni Państ­wo,

uprze­jmie infor­mu­ję, że Akredy­towane Cen­trum Bada­nia i Roz­wo­ju Między­nar­o­dowej Klasy­fikacji Prak­ty­ki Pielęg­niarskiej ICNP®, przy UM w Łodzi zostało wpisane na listę Europe­js­kich Cen­trów Ref­er­en­cyjnych, zaj­mu­ją­cych się  bada­ni­a­mi naukowy­mi dla Europe­jskiej Fun­dacji Badań Naukowych w Pielęg­niarst­wie (ENRF).

Cen­trum jest jed­nym z kilku­nas­tu ośrod­ków w Europie, które powołano: w Buł­garii,  Bel­gii, Grecji, Islandii, na Litwie (po 2 ośrod­ki), na Cyprze, Czechach, Danii, Fin­landii, Niem­czech, Hisz­panii, Irlandii, Łotwie, Mal­cie, Por­tu­galii, Rumu­nii, Szwecji, na Słowacji, we Włoszech  (po jed­nym ośrod­ku).

Fun­dac­ja pow­stała w 2012 r., jej zadaniem jest współpra­ca w m.in. zakre­sie wyko­rzys­ta­nia badań naukowych w poli­tyce zdrowot­nej. Zarządzana jest przez Radę Dyrek­torów wybranych spośród przed­staw­icieli orga­ni­za­cji pielęg­niars­kich 36 kra­jów członkows­kich Europe­jskiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Pielęg­niarek (EFN).

 

 

  • Opublikowano: 16 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP