Aktualności

II edycja konferencji AS KIER


Szanowni Państ­wo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państ­wa na II edy­cję kon­fer­encji AS KIER orga­ni­zowanej przez zespół Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca.

Spotkanie odbędzie się 23 październi­ka 2017 roku w Art_Inkubator — odrestau­rowanej XIX-wiecznej fab­ryce Karo­la Scheiblera na Księżym Młynie.

Każdego roku w Klin­ice Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca hos­pi­tal­i­zowanych jest około 2500 pac­jen­tów. Więk­szość z nich trafia później pod opiekę lekarzy rodzin­nych oraz internistów. Celem kon­fer­encji jest dyskus­ja nad opty­mal­nym postępowaniem w typowych sytu­ac­jach spo­tykanych w codzi­en­nej prak­tyce lekarza rodzin­nego oraz zaprezen­towanie dzisiejszych możli­woś­ci diag­nos­ty­cznych i ter­apeu­ty­cznych, które wyko­rzysty­wane są w naszej Klin­ice.

Do zobaczenia!

  • Opublikowano: 16 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP