Aktualności

II edycja projektu “Studiujesz-Pracujesz”


Szanowni Pra­co­daw­cy,

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi rozpoczy­na real­iza­cję II edy­cji pro­jek­tu współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej „Studi­u­jesz – Pracu­jesz”. W związku z powyższym mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa do udzi­ału w pro­jek­cie i tworzenia w fir­ma­ch miejsc stażowych, które będą finan­sowane ze środ­ków pro­jek­tu.

Poszuku­je­my pra­co­daw­ców z obszarów — fizjoter­apia, ratown­ict­wo medy­czne, diete­ty­ka, zdrowie pub­liczne. Zachę­camy do zapoz­na­nia się ze szczegółową ofer­tą pro­jek­tu.

Zaprasza­my do współpra­cy! Na Państ­wa aplikac­je czekamy do dnia 31.01.2018. Zgłoszenia przyj­mu­je­my mailowo na adres justyna.stanczyk@umed.lodz.pl. Więcej infor­ma­cji udzielamy tele­fon­icznie pod nr 785–911-517.

  • Opublikowano: 25 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP