Aktualności

II edycja „sUMmer School” rozpoczęta.


W poniedzi­ałek 10 czer­w­ca zain­au­gurowal­iśmy drugą edy­cję „sUM­mer School” — Szkoły Let­niej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

40 najz­dol­niejszych uczniów z 28 miast z całej Pol­s­ki przy­jechało do Łodzi na 6‑dniowy obóz naukowy aby poz­nać naszą uczel­nię oraz mias­to, z którym być może zwiążą kil­ka najbliższych lat swo­jego życia.

Uczest­ników Szkoły Let­niej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pow­itali przed­staw­iciele orga­ni­za­cji stu­denc­kich: Paweł Bollin – Prze­wod­niczą­cy Uczel­ni­anej Rady Samorządy Stu­den­tów, Michał Jeziors­ki – Prze­wod­niczą­cy Stu­denck­iego Towarzyst­wa Naukowego oraz Mikołaj Leki – Prezy­dent Odd­zi­ału Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland. W kon­fer­encji pra­sowej inau­gu­ru­jącej wydarze­nie udzi­ał wzięli: Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi Mał­gorza­ta Moskwa-Wod­nic­ka, Prorek­tor ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia prof. Walde­mar Machała, Kan­clerz ds. Orga­ni­za­cji i Roz­wo­ju Uczel­ni Paweł Zaw­ie­ja, Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji UM Joan­na Mil­czarek a także spon­sorzy: Syl­wia Rogal­s­ka, Dyrek­tor Sprzedaży pry­wat­nego akademi­ka STUDENT DEPOT oraz Piotr Roś­ciszews­ki, Prezes Vita­Plus Roś­ciszews­cy Sp. Z o.o.

„sUM­mer School” to pro­jekt skierowany do najz­dol­niejszych uczniów klas trze­ci­ch i czwartych szkół pon­ad­posta­wowych z całej Pol­s­ki. Pomi­mo tego, że wyma­gania staw­iane kandydatom były bard­zo wysok­ie (śred­nia ocen min­i­mum 5.0, udzi­ał w konkur­sach naukowych i olimpiadach przed­miotowych), chęt­nych do wzię­cia udzi­ału w Szkole Let­niej było pon­ad trzykrot­nie więcej niż przewidzianych miejsc. Aplikowali do nas uczniowie z całej Pol­s­ki. Ostate­cznie będziemy goś­cić młodzież z 28 miast: Warsza­wy, Krakowa, Wrocław­ia, Poz­na­nia, Lubli­na, Toru­nia, Katow­ic, Białegos­toku, Środy Śląskiej, Opocz­na, Grudz­iądza, Sier­adza, Skierniewic, Świd­ni­ka, Szamo­tuł, Końs­kich, Wałbrzy­cha, Myślenic, Dębi­cy, Kar­tuz, Kalisza, Zduńskiej Woli, Płoc­ka, Gli­wic, Częs­to­chowy, Sier­p­ca, Limanowej oraz Łodzi. Czter­dzi­est­ka najlep­szych, która pomyśl­nie przeszła kilkue­tapowy pro­ces rekru­tacji przez tydzień mieszkać będzie w Hostelu zna­j­du­ją­cym się na tere­nie kam­pusu Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego. Przez ten czas poz­nawać będą uczel­nię, wezmą udzi­ał w warsz­tat­ach przy­go­towanych przez pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi a także zwiedzą naj­ciekawsze miejs­ca w naszym mieś­cie.

Wszys­tkim uczest­nikom Szkoły Let­niej życzymy powiedzenia i mamy nadzieję, że pobyt na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi okaże się nie tylko wspani­ałą przy­godą, ale również wpłynie na pod­ję­cie jed­nej z najważniejszych życiowych decyzji, jaką jest wybór uczel­ni i kierunku studiów.

Obóz naukowy potr­wa do 15 czer­w­ca.

  • Opublikowano: 11 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP