Aktualności

II Seminarium Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie


W dniu 18 listopa­da 2016 r. odbyło się II Sem­i­nar­i­um „Anal­iza przy­pad­ków w Pielęg­niarst­wie”, które tym razem było dedykowane stan­dar­d­om jakoś­ci opie­ki w pielęg­niarst­wie, stan­dar­d­om inter­op­er­a­cyjnoś­ci i korzys­ta­niu z narzędzi IT dla doku­men­towa­nia prak­ty­ki pielęg­niarskiej.

W spotka­niu uczest­niczyło pon­ad 100 osób, w tym przed­staw­iciele Min­is­terst­wa Zdrowia, Cen­trum Sys­temów Infor­ma­cyjnych, oraz orga­ni­za­cji pielęg­niars­kich. Wśród goś­ci była m.in. prze­wod­niczą­ca OZZPiP Lucy­na Dargiewicz, prze­wod­niczą­ca OIP­iP Agniesz­ka Kałuż­na, reprezen­tu­ją­ca NRPiP oraz kon­sul­tan­ci kra­jowi w dziedzinie pielęg­niarst­wa. Kon­sul­tan­tów reprezen­towali: Kon­sul­tant Kra­jowy w Dziedzinie Pielęg­niarst­wa prof. Maria Kóz­ka, dr Mar­i­o­la Ryb­ka – Kon­sul­tant Kra­jowy w Dziedzinie Pielęg­niarst­wa w Opiece Dłu­goter­mi­nowej oraz mgr Izabela Kap­tacz, Kon­sul­tant Kra­jowy w Dziedzinie Pielęg­niarst­wa w Opiece Pali­aty­wnej. UM w Łodzi reprezen­towała prof. Ewa Borowiak prodziekan ds. kierunku pielęg­niarst­wo i położnict­wo oraz także pra­cown­i­cy Zakładu Pielęg­niarst­wa Społecznego i Zarządza­nia w Pielęg­niarst­wie mgr, mgr Iwona Domini­ak, Iwona Szy­mańs­ka i Elż­bi­eta Zdża­lik.

Więcej infor­ma­cji

  • Opublikowano: 24 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP