Aktualności

III Konferencja Hipertensjologiczna “Nadciśnienie Tętnicze 2018”


Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w III Kon­fer­encji Hiperten­sjo­log­icznej „Nad­ciśnie­nie Tęt­nicze 2018”. Odbędzie się ona 22 czer­w­ca 2018 r. w Auli Zachod­niej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Celem spotka­nia jest omówie­nie najnowszych stan­dard­ów postępowa­nia w hiperten­sjologii w opar­ciu o nowe wyty­czne Europe­jskiego Towarzyst­wa Nad­ciśnienia Tęt­niczego 2018 – rozpoz­na­nia, diag­nos­ty­ki w zakre­sie pod­sta­wowym i zaawan­sowanym, zasad współczes­nego leczenia nad­ciśnienia tęt­niczego: nie­far­mako­log­icznego, far­mako­log­icznego oraz inwazyjnego.

Kon­fer­enc­ja jest skierowana do kar­di­ologów, hiperten­sjologów, internistów, ginekologów, spec­jal­istów w zakre­sie innych dziedzin, lekarzy pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej, a także  stu­den­tów medy­cyny prag­ną­cych posz­erzyć i zak­tu­al­i­zować swo­ją wiedzę. Mamy nadzieję, że udzi­ał w kon­fer­encji będzie dla Państ­wa ciekawym doświad­cze­niem, a różnorod­ność tem­atów poruszanych w trak­cie wykładów zapros­zonych ekspertów przy­czyni się do wzbo­gace­nia wiedzy w zakre­sie nad­ciśnienia tęt­niczego.

Więcej infor­ma­cji: nadcisnienie.umed.lodz.pl

Dr med. Jan Kreko­ra
Klini­ka Kar­di­ologii
Kierown­ik Zespołu Porad­ni Spec­jal­isty­cznych
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Kon­sul­tant Wojew­ódz­ki w Dziedzinie
Hiperten­sjologii dla Wojew­ództ­wa Łódzkiego

Prof. Jarosław Drożdż
Kierown­ik Klini­ki Kar­di­ologii
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Kon­sul­tant Wojew­ódz­ki w Dziedzinie
Kar­di­ologii dla Wojew­ództ­wa Łódzkiego

  • Opublikowano: 14 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP