Aktualności

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


21 i 22 kwiet­nia odbył się w Łodzi III Między­nar­o­dowy Kon­gres Psy­chi­a­trii Sądowej. Inic­ja­tora­mi i orga­ni­za­tora­mi kon­fer­encji byli prof. dr hab. n. med. Piotr Gałec­ki i dr Krzysztof Eich­staedt.

Kon­gres został obję­ty patronatem hon­orowym przez Min­is­terst­wo Spraw­iedli­woś­ci,  Min­is­terst­wo Zdrowia, Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich, Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego oraz Pol­skie Towarzyst­wo Psy­chi­a­tryczne.

Goś­ciem hon­orowym wydarzenia była dr Karoli­na Kar­wows­ka, dyrek­tor Biu­ra WHO w Polsce, a uroczys­tego otwar­cia kon­fer­encji dokon­ał Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, prof. dr hab. n.med. Radzisław Kordek.

Głównym założe­niem spotka­nia była możli­wość bezpośred­niej wymi­any poglądów doty­czą­cych psy­chi­a­trii sądowej.  Anal­iza aktu­al­nego stanu wiedzy przez przed­staw­icieli środowiska sędz­iów, adwokatów, proku­ra­torów, rad­ców prawnych, psy­chi­a­trów, sek­suologów oraz psy­chologów poz­woliły przyjrzeć się najważniejszym prob­le­mom z zakre­su orzeka­nia, opin­iowa­nia w sprawach doty­czą­cych zdrowia psy­chicznego oraz wyko­rzysty­wa­nia osiąg­nięć psy­chi­a­trii w pro­ce­sie stosowa­nia prawa.

W ses­jach pan­elowych poruszano tem­aty doty­czące m.in. sta­tusu prawnego biegłego sądowego w pol­skim praw­ie orzeczniczym, aktu­al­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawnych doty­czą­cych obserwacji psy­chi­a­trycznej i tworzenia kom­plek­sowych opinii wielospec­jal­isty­cznych. Spec­jal­iś­ci sek­suolodzy podzielili się swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem związanym z nor­mą w sek­suologii, a także kon­trow­er­s­ja­mi diag­nos­ty­czny­mi i ter­mi­no­log­iczny­mi, które przekłada­ją się na opin­iowanie  sądowo — sek­suo­log­iczne. W sesji między­nar­o­dowej, wykład­ow­cy z Wielkiej Bry­tanii  i Irlandii omówili specy­fikę psy­chi­a­trii sądowej w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej.

W trak­cie Kon­gre­su odbyła się również deba­ta ekspertów, pod­czas której wybit­ni przed­staw­iciele dziedzin naukowych i klin­i­cyś­ci podzielili się swoi­mi spostrzeże­ni­a­mi  na tem­at aktu­al­nych wyzwań psy­chi­a­trii sądowej.

W cza­sie Kon­gre­su po raz dru­gi wręc­zono Nagrody Aure­liusza — wyróżnienia przyz­nawane osobom, które z potrze­by ser­ca oraz w związku  z dzi­ałal­noś­cią zawodową w sposób szczegól­ny przy­czyniły się do dzi­ałań na rzecz  chorych psy­chicznie, prze­ci­wdzi­ała­jąc ich styg­matyza­cji oraz wyk­lucze­niu społeczne­mu, wprowadza­jąc nowe, szer­sze spo­jrze­nie na los takich chorych oraz ich jakość życia w Polsce.

W tym roku lau­re­ata­mi nagrody zostali: Pro­fe­sor Zbig­niew Lew-Starow­icz- w kat­e­gorii „Postać” oraz Anna Morawska w kat­e­gorii „Pub­likac­ja”.

Orga­ni­za­torzy Kon­gre­su mają nadzieję na kon­tynu­ację trady­cji corocznych spotkań naukowych doty­czą­cych psy­chi­a­trii sądowej i już ter­az zaprasza­ją na kole­jną edy­cję kon­fer­encji.

 

 

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP