Aktualności

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej


m1

Ubiegłorocz­na między­nar­o­dowa for­muła spotkała się z Państ­wa wielkim uznaniem, co zachę­ciło nas do jej podtrzy­ma­nia. Wza­jem­ną wymi­anę doświad­czeń środowisk związanych z opin­iowaniem i orzecznictwem sądowo-psy­chi­a­trycznym znów rozsz­erza­my o między­nar­o­dowe doświad­czenia.

Niezmi­enne pozosta­je nasze przesłanie: uczmy się od siebie nawza­jem. W ubiegłorocznym Kon­gre­sie wzięło udzi­ał blisko 600 uczest­ników. O wadze spotkań w ramach Kon­gre­su świad­czy fakt, że patronatem hon­orowym Kon­gres został obję­ty zarówno przez Min­is­terst­wo Spraw­iedli­woś­ci jak i Min­is­terst­wo Zdrowia, a swo­ją obec­noś­cią zaszczy­cili nas przed­staw­iciele Rzeczni­ka Praw Pac­jen­ta, Sądu Najwyższego, Biu­ra WHO oraz wielu innych znamien­i­tych goś­ci ze środowiska zarówno prawniczego jak i medy­cznego.

W cza­sie ubiegłorocznego Kon­gre­su przyz­nane zostały po raz pier­wszy Nagrody Aure­liusza, a stat­uet­ki Aure­liusza zostały wręc­zone w kat­e­go­ri­ach Postać, Pub­likac­ja i Prawa Pac­jen­ta. For­mułę przyz­nawa­nia Aure­liuszy będziemy kon­tyn­uowali w trak­cie III edy­cji naszego Kon­gre­su.

Więcej infor­ma­cji: kps.org.pl

Serdecznie zaprasza­my,
Piotr Gałec­ki i Krzysztof Eich­staedt

  • Opublikowano: 1 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP