Aktualności

III miejsce za najlepszą pracę oryginalną


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że  Pauli­na Gorze­lak-Pabiś stu­den­t­ka III roku studiów dok­toranc­kich oraz San­dra Zyzak i Łukasz Krewko absol­wen­ci Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego pod opieką  prof. dr hab. n.med. Mar­leny Bron­cel zdobyli III nagrodę za pracę ory­gi­nal­ną „ Assess­ment of the mean time in ther­a­peu­tic range (TTR) and SAME-TT2R2 score in patients with atri­al fib­ril­la­tion and cog­ni­tive impair­ment’’ w konkur­sie najlep­szych prac Pol­skiego Archi­wum Medy­cyny Wewnętrznej.

Nagrody zostaną wręc­zone 20 maja 2016 r. pod­czas XV Kra­jowej Kon­fer­encji Szkole­niowej Towarzyst­wa Internistów Pol­s­kich w Krakowie. Prace zostaną opub­likowane w numerze 7–8/2016 PAMW.

http://pamw.pl/en/news/winners-student-awards-have-been-announced‑0

Grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 10 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP