Aktualności

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO LECZENIA RAN I ORGANIZACJI OPIEKI


9 październi­ka 2017r. w Cen­trum Innnowacji i Trans­feru Tech­nologii w Łodzi odbyła się inau­gu­rac­ja dzi­ałal­noś­ci Pol­skiego Towarzyst­wa Naukowego Leczenia Ran i Orga­ni­za­cji Opie­ki.

Głównym obszarem dzi­ałal­noś­ci Towarzyst­wa będzie pode­j­mowanie inic­jatyw zmierza­ją­cych do upowszech­ni­a­nia metod leczenia ran, tworzenia warunk­ów do wymi­any wiedzy oraz doświad­czeń w środowisku medy­cznym a t,akże wskazy­wanie kluc­zowych zdrowot­nych, społecznych i eko­nom­icznych kon­sek­wencji związanych z niedostate­cznym dostępem do nowoczes­nych rozwiązań z seg­men­tu leczenia ran.

Spotkanie otworzył Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — dr Jacek Grabows­ki a także: Prezes Zarzą­du Towarzyst­wa dr hab. n. med. Adam Dur­czyńs­ki, dr n. med. Piotr Hogen­dorf z Klini­ki Chirurgii Ogól­nej i Trans­plan­ta­cyjnej UM w Łodzi oraz Kierown­ik sekcji ds. badań klin­icznych UM — Ireneusz Staroń.

Prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi przed­staw­iła strate­giczne syn­er­giczne pro­jek­ty real­i­zowane przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w obszarze zdrowego życia i akty­wnego starzenia. Lek. Marcin Wło­dar­czyk opowiedzi­ał o rapor­cie opra­cow­anym przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi na tem­at leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzy­cowej w Polsce. Dr n. med. Cezary Lip­ińs­ki wskazał na obszar medy­cyny sper­son­al­i­zowanej w kon­tekś­cie inter­dyscy­pli­narnego pode­jś­cia do prob­lemów klin­icznych na przykładzie koor­dynowa­nia opie­ki nad pac­jen­tem z rana­mi przewlekły­mi.

Pod­czas spotka­nia goś­cil­iśmy również:

Pana Wicepreze­sa Ogólnopol­skiej Izby Gospo­dar­czej Wyrobów Medy­cznych — Pio­tra Zawirskiego, zain­tere­sowanego współpracą w zakre­sie anal­izy skutecznoś­ci klin­icznej nowoczes­nych tech­nologii medy­cznych,

Prze­wod­niczącą Okrę­gowej Izby Pielęg­niarek i Położnych w Łodzi — Panią Agnieszkę Kałużną,

Preze­sa Bio­nanoparku — Pana Mar­ka Cieśla­ka,

Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Zdrowot­nej Urzę­du Marsza­łkowskiego — Pana Witol­da Tomaszewskiego.

Zaprasza­my na stronę inter­ne­tową Towarzyst­wa: http://leczenieran.umed.pl/, a także do akty­wnego angażowa­nia się w niniejszą inic­jaty­wę.

 

  • Opublikowano: 12 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP