Aktualności

Inauguracja Indywidualnego Toku Studiów


5 listopa­da odbyła się uroczys­ta inau­gu­rac­ja Indy­wid­u­al­nego Toku Studiów. W Auli Zachod­niej CKD zgro­madzili się stu­den­ci, absol­wen­ci oraz opiekunowie stu­den­tów ITS. Uczest­ników przy­witał Prze­wod­niczą­cy Zespołu do Spraw Indy­wid­u­al­nego Toku Studiów – prof. Maciej Chału­bińs­ki, który pod­sumował osiąg­nię­cia stu­den­tów ITS w min­ionym roku aka­demickim.

Pod­czas uroczys­toś­ci wys­tąpiły dwie stu­den­t­ki ITS, Kinga Klim­czak i Natalia Siwec­ka – przed­staw­iły swo­ją akty­wność na polu naukowym oraz wyni­ki prowad­zonych badań.

Pro­fe­sor Chału­bińs­ki wraz z zespołem, dr Pauliną Gorze­lak – Pabiś oraz dr Anną Lewandowską – Polak, wręczyli dyplomy okolicznoś­ciowe i drob­ne upomin­ki stu­den­tom rozpoczy­na­ją­cym Indy­wid­u­al­ny Tok Studiów oraz cer­ty­fikaty absol­wen­tom ITS. Uhonorowano również opiekunów naukowych pracu­ją­cych ze stu­den­ta­mi.

Absol­wen­tom ITS grat­u­lu­je­my i dzięku­je­my za ich wkład w dorobek naukowy naszej uczel­ni, a tym, którzy rozpoczy­na­ją swo­ją przy­godę z ITS, życzymy owoc­nej pra­cy i wielu sukcesów na polu naukowym.

ITS – indy­widu­lany tok studiów to tryb odby­wa­nia studiów, umożli­wia stu­den­towi wyróż­ni­a­jące­mu się bard­zo dobry­mi wynika­mi w nauce oraz osiąg­nię­ci­a­mi naukowy­mi pogłębian­ie wiedzy w wybranej spec­jal­noś­ci praz przy­go­towanie do pra­cy naukowo-dydak­ty­cznej.

 

  • Opublikowano: 18 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP