Aktualności

Inauguracja projektu „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego…”


Pol­skie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego w ramach Między­nar­o­dowego Bada­nia Środowiskowego Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego (InSCI)” – inau­gu­rac­ja pro­jek­tu

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zain­au­gurował między­nar­o­dowy pro­jekt „Pol­skie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego w ramach Między­nar­o­dowego Bada­nia Środowiskowego Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego (InSCI)”. Pro­jekt jest wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem naukowym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (lid­er) i Fun­dacji Akty­wnej Reha­bil­i­tacji. Wspar­cie finan­sowe zapewnił Państ­wowy Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod­sta­wowym zadaniem pro­jek­tu jest wieloaspek­towa diag­noza ograniczeń i bari­er, jakich doświad­cza­ją oso­by z uszkodze­niem rdzenia krę­gowego, z uwzględ­nie­niem wszys­t­kich obszarów funkcjonowa­nia oraz indy­wid­u­al­nych cech osobowych. Pro­jekt ma na celu przeprowadze­nie trafnej diag­nozy i real­nej skutecznoś­ci w pro­ce­sie wdraża­nia konkret­nych rozwiązań, mają­cych na celu znosze­nie bari­er i zabez­piecze­nie potrzeb osób
z niepełnosprawnoś­cią w kon­tekś­cie włączenia społecznego w opar­ciu o Między­nar­o­dową Klasy­fikację Funkcjonowa­nia, Niepełnosprawnoś­ci i Zdrowia (ICF).

6 kwiet­nia 2017 r. w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  odbyła się kon­fer­enc­ja prezen­tu­ją­ca założe­nia i cele pro­jek­tu, w której udzi­ał wzięło pon­ad 300 osób, m.in. Rek­tor UM w Łodzi — prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą, Kan­clerz UM dr Jacek Grabows­ki, Robert Kwiatkows­ki – Prezes Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pra­cown­i­cy i stu­den­ci uczel­ni oraz przed­staw­iciele part­ner­s­kich firm i insty­tucji.

Prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa — kierown­ik Klini­ki Reha­bil­i­tacji Medy­cznej UM, prze­wod­niczą­ca Komite­tu Steru­jącego Pol­skiej Grupy Badaw­czej zapoz­nała zgro­mad­zonych ze skła­dem Między­nar­o­dowej i Pol­skiej Grupy Badaw­czej oraz uza­sad­niła potrze­bę real­iza­cji pro­jek­tu w świ­etle aktu­al­nych inic­jatyw społecznych i naukowych zori­en­towanych na real­iza­c­je potrzeb reha­bil­i­ta­cyjnych naszego społeczeńst­wa.

Między­nar­o­dowe Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego (InSCI) zostało zainicjowane w Szwa­j­carii w 2011 r. Rozwi­ja się dzię­ki wspar­ciu Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia, a także Między­nar­o­dowego Towarzyst­wa Uszkodzeń Rdzenia Krę­gowego (ISCoS – Inter­na­tion­al Spinal Cord Soci­ety) i Między­nar­o­dowego Towarzyst­wa Medy­cyny Fizykalnej i Reha­bil­i­tacji (ISPRM — Inter­na­tion­al Soci­ety of Phys­i­cal nad Reha­bil­i­ta­tion Med­i­cine). Badanie obe­j­mu­je 27 kra­jów reprezen­tu­ją­cych wszys­tkie regiony świa­ta. Celem jest zdoby­cie unikalnych infor­ma­cji na tem­at doświad­cza­nia niepełnosprawnoś­ci przez oso­by z URK oraz pogłę­bi­enia wiedzy doty­czącej ich potrzeb zdrowot­nych i społecznych.

Pol­skie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego będzie miało charak­ter bada­nia anki­etowego przeprowad­zonego na grupie 2600 osób z URK. Grupę badaną stanow­ią pac­jen­ci losowo wybrani spośród 7750 osób z URK. Doboru grupy badanej  doko­nano na pod­staw­ie anal­izy baz danych wiodą­cych ośrod­ków zaj­mu­ją­cych się reha­bil­i­tacją osób z URK i Fun­dacji Akty­wnej Reha­bil­i­tacji. Zgod­ność zas­tosowanej metody­ki z między­nar­o­dowym pro­tokołem badaw­czym zapew­nia spełnie­nie najwyższych norm ety­cznych i najlep­szych prak­tyk w bada­ni­ach międzykul­tur­owych uwzględ­ni­a­ją­cych poszanowanie prawa uczest­ników bada­nia do wol­nej woli, pry­wat­noś­ci, poufnoś­ci i dobrostanu oraz min­i­mal­iza­c­ja obciążeń związanych z udzi­ałem w bada­niu. Gwaran­towane jest zachowanie wrażli­woś­ci na różnice społeczne i kul­tur­owe, kon­trolowanie przestrze­ga­nia norm ety­cznych, zawodowych orga­ni­za­cyjnych i naukowych na wszys­t­kich eta­pach bada­nia.

Real­iza­cję bada­nia anki­etowego zaplanowano w okre­sie od kwiet­nia 2017 do mar­ca 2018. Opra­cow­anie i pub­likację raportów przewidziano na rok 2018. Przed­staw­ie­nie wyników bada­nia będzie miało miejsce w cza­sie 71 Świa­towego Zgro­madzenia Zdrowia (WHA — World Health Assem­bly) w 2018 roku. Na rok 2022 przewidziano badanie mon­i­toru­jące skuteczność dzi­ałań pod­ję­tych w wyniku anal­izy wniosków z przeprowad­zonych badań.

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP