Aktualności

Inauguracja projektu „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego…”


Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)” – inauguracja projektu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował międzynarodowy projekt „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lider) i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Wsparcie finansowe zapewnił Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowym zadaniem projektu jest wieloaspektowa diagnoza ograniczeń i barier, jakich doświadczają osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonowania oraz indywidualnych cech osobowych. Projekt ma na celu przeprowadzenie trafnej diagnozy i realnej skuteczności w procesie wdrażania konkretnych rozwiązań, mających na celu znoszenie barier i zabezpieczenie potrzeb osób
z niepełnosprawnością w kontekście włączenia społecznego w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

6 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  odbyła się konferencja prezentująca założenia i cele projektu, w której udział wzięło ponad 300 osób, m.in. Rektor UM w Łodzi – prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kanclerz UM dr Jacek Grabowski, Robert Kwiatkowski – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pracownicy i studenci uczelni oraz przedstawiciele partnerskich firm i instytucji.

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM, przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej zapoznała zgromadzonych ze składem Międzynarodowej i Polskiej Grupy Badawczej oraz uzasadniła potrzebę realizacji projektu w świetle aktualnych inicjatyw społecznych i naukowych zorientowanych na realizacje potrzeb rehabilitacyjnych naszego społeczeństwa.

Międzynarodowe Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI) zostało zainicjowane w Szwajcarii w 2011 r. Rozwija się dzięki wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, a także Międzynarodowego Towarzystwa Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego (ISCoS – International Spinal Cord Society) i Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM – International Society of Physical nad Rehabilitation Medicine). Badanie obejmuje 27 krajów reprezentujących wszystkie regiony świata. Celem jest zdobycie unikalnych informacji na temat doświadczania niepełnosprawności przez osoby z URK oraz pogłębienia wiedzy dotyczącej ich potrzeb zdrowotnych i społecznych.

Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego będzie miało charakter badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 2600 osób z URK. Grupę badaną stanowią pacjenci losowo wybrani spośród 7750 osób z URK. Doboru grupy badanej  dokonano na podstawie analizy baz danych wiodących ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób z URK i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zgodność zastosowanej metodyki z międzynarodowym protokołem badawczym zapewnia spełnienie najwyższych norm etycznych i najlepszych praktyk w badaniach międzykulturowych uwzględniających poszanowanie prawa uczestników badania do wolnej woli, prywatności, poufności i dobrostanu oraz minimalizacja obciążeń związanych z udziałem w badaniu. Gwarantowane jest zachowanie wrażliwości na różnice społeczne i kulturowe, kontrolowanie przestrzegania norm etycznych, zawodowych organizacyjnych i naukowych na wszystkich etapach badania.

Realizację badania ankietowego zaplanowano w okresie od kwietnia 2017 do marca 2018. Opracowanie i publikację raportów przewidziano na rok 2018. Przedstawienie wyników badania będzie miało miejsce w czasie 71 Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA – World Health Assembly) w 2018 roku. Na rok 2022 przewidziano badanie monitorujące skuteczność działań podjętych w wyniku analizy wniosków z przeprowadzonych badań.

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP