Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2015 / 2016 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Najważniejszy dzień w aka­demickim kalen­darzu, inau­gu­ru­ją­cy nowy rok nau­ki, zapisze się w his­torii naszej Uczel­ni z datą 30 wrześ­nia 2015 roku.

Wypełniona po brze­gi Aula 1000 Cen­trum Dydak­ty­cznego UM, goś­ciła w swych pro­gach nie tylko pier­ws­zorocznych stu­den­tów, ale również pra­cown­ików nau­ki i admin­is­tracji Uczel­ni. Trans­misję on-line w sąsied­nich salach śledz­iło pon­ad 500 osób. Wśród hon­orowych goś­ci znaleźli się m.in. : dok­tor hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Szewach Weiss, Wice­wo­je­w­o­da Łódz­ki, Jarosław Kli­mas, Członek Zarzą­du Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Dar­iusz Klim­czak, Prezy­dent Łodzi, Han­na Zdanows­ka, Europar­la­men­tarzyś­ci, Par­la­men­tarzyś­ci, Kon­sule Wojew­ództ­wa Łódzkiego oraz Przed­staw­iciele Duchowieńst­wa.

Stu­den­ci rozpoczy­na­ją­cy naukę złożyli uroczyste ślubowanie, a przed­staw­iciele poszczegól­nych kierunk­ów studiów przys­tąpili do aktu Imma­tryku­lacji.

Wykład inau­gu­ra­cyjny pt. “Moleku­larne pod­stawy choro­bot­wór­c­zoś­ci bak­terii na przykładzie uropato­genów z rodza­ju Pro­teus” wygłosił prof. Antoni Różal­s­ki, Prorek­tor ds. Nau­ki Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zono również nagrodę indy­wid­u­al­ną I stop­nia Min­is­tra Zdrowia, dok­torowi hab. Maciejowi Kupczykowi, za osiąg­nię­cia naukowe, w tym cykl prac pt. “Feno­typy ast­my ciężkiej w prak­tyce klin­icznej”.

Artysty­cznym dopełnie­niem uroczys­tej inau­gu­racji był wys­tęp uczel­ni­anego chóru, pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Przemówie­nie inagu­ra­cyjne Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Listy grat­u­la­cyjne

Media o nas:
http://lodz.tvp.pl/21916584/inauguracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-medycznego
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/8959586,uniwersytet-medyczny-w-lodzi-zainaugurowal-rok-akademicki-20152016-zdjecia,id,t.html

  • Opublikowano: 1 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP