Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zain­au­gurował dziś nowy rok aka­demic­ki.

Wypełniona po brze­gi Aula 1000 Cen­trum Dydak­ty­cznego UM, goś­ciła w swych pro­gach nie tylko pier­ws­zorocznych stu­den­tów, ale również pra­cown­ików nau­ki i admin­is­tracji.

Wśród hon­orowych goś­ci znaleźli się m.in. : Woje­w­o­da Łódz­ki, Zbig­niew Rau, Członek Zarzą­du Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Jolan­ta Zię­ba — Gzik, Wiceprezy­dent Łodzi, Ireneusz Jabłońs­ki, Par­la­men­tarzyś­ci, Kon­sule Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Rek­torzy Łódz­kich Uczel­ni, Przed­staw­iciele Duchowieńst­wa, del­e­gaci Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej, Sztabu Gen­er­al­nego Wojs­ka Pol­skiego, Policji oraz Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego.

Stu­den­ci rozpoczy­na­ją­cy naukę złożyli uroczyste ślubowanie, a przed­staw­iciele poszczegól­nych kierunk­ów studiów przys­tąpili do aktu Imma­tryku­lacji.

Zasłużeni pra­cown­i­cy Uczel­ni ode­brali odz­naczenia państ­wowe i uczel­ni­ane.

Rek­tor, prof. Radzisław Kordek w swoim inau­gu­ra­cyjnym wys­tąpi­e­niu mówił o aktu­al­nej sytu­acji Uni­w­er­syte­tu, przy­bliżył plany związane z jego dal­szym roz­wo­jem. Zwró­cił uwagę na specy­fikę uczel­ni medy­cznych oraz szczegól­ny obow­iązek, spoczy­wa­ją­cy na aka­demick­iej kadrze, “Obow­iązek nie tylko naucza­nia medy­cyny, ale także wyjątkowo istotne ksz­tał­towanie postaw. To nasi absol­wen­ci kiedyś będą leczyć nas i nasze rodziny. To oni będą częs­to eli­ta­mi w swoich środowiskach, to oni zostaną po nas w naszej Uczel­ni. Musimy o tym pamię­tać i pielęg­nować te wartoś­ci, które tak wielu wyda­ją się dziś tak mało istotne. Wartoś­ci szuka­nia dobra i mądroś­ci. Mądrego patri­o­tyz­mu i mądrej tol­er­ancji. Budowa­nia wspól­no­ty. Odwa­gi i otwartoś­ci umysłu.” — dodał.

Wykład inau­gu­ra­cyjny pt. „Między medy­cyną opartą na dowodach a auto­ry­tetem naukowym” wygłosił prof. Paweł Górs­ki, rek­tor ostat­nich dwu kadencji naszej Uczel­ni.

Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zono również nagrodę indy­wid­u­al­ną I stop­nia Min­is­tra Zdrowia, dok­torowi hab. Pawłowi Majakowi.

Artysty­cznym dopełnie­niem inau­gu­racji był — jak zwyk­le wyjątkowy — wys­tęp uczel­ni­anego chóru, pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Przemówie­nie inau­gu­ra­cyjne JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Nadesłane listy grat­u­la­cyjne.

  • Opublikowano: 30 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP