Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego


Sen­at i Rek­tor Uczel­ni, mają zaszczyt zaprosić na Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2015/2016 w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Uroczys­tość odbędzie się 30 wrześ­nia 2015 r., o godz. 11.00 w Auli 1000 Cen­trum Dydak­ty­cznego UM przy uli­cy Pomorskiej 251.

Pro­gram wydarzenia:

  • Hymn Państ­wowy
  • Otwar­cie uroczys­toś­ci
  • Imma­tryku­lac­ja nowo przyję­tych stu­den­tów
  • Wys­tęp Chóru UM
  • Wykład inau­gu­ra­cyjny — prof. dr hab. Antoni Różal­s­ki, Prorek­tor ds. Nau­ki Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
  • Gaudea­mus

 

 

  • Opublikowano: 24 września 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP