Aktualności

Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2016/2017


Stu­den­tów zain­tere­sowanych real­iza­cją Indy­wid­u­al­nego Toku Studiów – pro­gra­mu łączącego edukację medy­czną z prowadze­niem pro­jek­tów naukowych zaprasza­my do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem ITS. Real­iza­c­ja ITS pole­ga na prowadze­niu badań naukowych pod okiem Opiekunów – doświad­c­zonych naukow­ców UM w Łodzi.Rejestracja prowad­zona będzie wyłącznie w formie elek­tron­icznej. Doku­men­ty rekru­ta­cyjne należy nadsyłać w ter­minie od dnia 30 czer­w­ca do dnia 12 sierp­nia 2016 na adres ITS@umed.lodz.pl. Szablon wniosku o ITS zna­j­du­je się tutaj.

Stu­den­ci którzy real­i­zowali ITS w roku 2015/2016 i kończą stu­dia lub są zain­tere­sowani kon­tynu­acją ITS na kole­jnych ich lat­ach powin­ni złożyć spra­woz­danie okre­sowe lub koń­cowe do dnia 10 sierp­nia 2016 na stosownym druku.

Prze­wod­niczą­cy Zespołu ds. ITS
dr hab. n med. Woj­ciech Fendler

  • Opublikowano: 3 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP