Aktualności

Indywidualny Tok Studiów – spotkanie uczestników programu


W dniu 21 październi­ka br. w auli im. Pruszczyńskiego w Rek­tora­cie UM, odbyło się  spotkanie stu­den­tów kon­tynu­u­ją­cych i rozpoczy­na­ją­cych pro­gram ITS, opiekunów naukowych oraz członków Zespołu ds. Orga­ni­za­cji i Koor­dynowa­nia ITS.

Spotkanie poprowadz­ił dr hab. prof. nadzw. Woj­ciech Fendler, Prze­wod­niczą­cy Zespołu ds. Orga­ni­za­cji i Koor­dynowa­nia Studiów Indy­wid­u­al­nych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Celem spotka­nia była inte­grac­ja środowiska ITS, stworze­nie warunk­ów do wymi­any doświad­czeń między stu­den­ta­mi, prezen­tac­ja różnych aspek­tów dzi­ałal­noś­ci i osiąg­nięć uczest­ników pro­gra­mu, a także propagowanie indy­wid­u­al­nego toku studiów poprzez przed­staw­ie­nie korzyś­ci płyną­cych z tej formy stu­diowa­nia.

Na spotka­niu obec­ni byli Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek oraz Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich prof. Janusz Piekars­ki, którzy pod­kreślali znacze­nie indy­wid­u­al­nego toku studiów, a także wyjątkowość stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych w konkur­sowej pro­ce­durze. Stu­den­ci zak­wal­i­fikowani do pro­gra­mu ITS musieli bowiem wykazać się nie tylko wysoką śred­nią, ale przede wszys­tkim zain­tere­sowa­ni­a­mi naukowy­mi, które planu­ją rozwi­jać pod­czas studiów.

Dr hab. prof. nadzw. Woj­ciech Fendler dodał, że ITS pro­mu­je najlep­szych stu­den­tów i pozwala na łącze­nie studiów i pra­cy naukowej w lab­o­ra­to­ri­ach i klinikach, pod okiem najlep­szych naukow­ców Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Dodatkowe dni wolne, możli­wość mody­fikacji planu zajęć oraz real­iza­cji przed­miotów z innych kierunk­ów, to tylko niek­tóre z zalet real­iza­cji ITS‑u.

Wszyscy stu­den­ci real­izu­ją­cy ITS w roku aka­demickim 2016/2017 otrzy­mali grat­u­lac­je i uczel­ni­ane upomin­ki.

W drugiej częś­ci spotka­nia uczest­ni­cy pro­gra­mu ITS przed­staw­ili krótkie prezen­tac­je, podzielili się swoi­mi doświad­czeni­a­mi i przekaza­li wiele cen­nych wskazówek, np. doty­czą­cych możli­woś­ci pozyski­wa­nia środ­ków finan­sowych na prowadze­nie badań, ubie­ga­nia się o granty czy też zagraniczne prak­ty­ki i staże.

Lista prele­gen­tów:

  1. Arka­diusz Micha­lak (Klini­ka Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii) — Prowadze­nie badań klin­icznych;
  2. Hubert Zators­ki (Zakład Bio­chemii) –

Pozyski­wanie środ­ków na bada­nia naukowe dla stu­den­tów;

  1. Kon­rad Stawis­ki (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej) –

Jak zro­bić użytek z umiejęt­noś­ci dodatkowych;

  1. Woj­ciech Kuczyńs­ki (Zakład Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych) –

Stu­den­ci stu­den­tom – dzi­ała­nia na rzecz społecznoś­ci stu­den­tów UM;

  1. Aga­ta Jar­muż (Zakład Bio­chemii) –

Prowadze­nie badań lab­o­ra­to­ryjnych w trak­cie studiów medy­cznych;

  1. Piotr Grzonkows­ki (Zakład Chemii Bioor­gan­icznej) –

ITS na Far­ma­cji;

  1. Mateusz Kotec­ki (Klini­ka Pneu­monologii i Aler­gologii) –

Współpra­ca i wymi­ana między­nar­o­dowa.

 

 

Wszys­tkim uczest­nikom spotka­nia serdecznie dzięku­je­my i grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP